Underutvalg Spekter-Helse er gitt myndighet til å vedta retningslinjer og fullmakter i anledning forhandlinger om inngåelse og forståelse av landsomfattende, forbundsvise deler av overenskomstene og særavtaler på landsomfattende nivå innenfor virksomheter som omfattes av lov om helseforetak.

Spekter-Helse har åtte medlemmer, som velges av Spekters styre etter forslag fra virksomhetene innenfor overenskomstområdet Spekter-Helse.

Styrets underutvalg, helse:

  • Inger Cathrine Bryne, Helse Vest RHF (utvalgets leder)
  • Terje Rootwelt, Helse Sør-Øst RHF
  • Stig Slørdahl, Helse Midt RHF
  • Marit Lind, Helse Nord RHF
  • Eivind Hansen, Helse Bergen HF
  • Grethe Aasved, St. Olavs Hospital HF
  • Anita Schumacher, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
  • Tom Helge Rønning, Sykehuset Telemark HF