Avtalen som ble inngått i 2019, med varighet til 2022, er forlenget fram til 31. desember 2024. Betydelig omlegging av virkemiddelapparatet og forsinkelser og hindringer knyttet til pandemien tilsier at virkemidlene bør få lengre tid til å virke før partene vurderer eventuelle endringer i avtalen.

Inneværende IA-avtale (2019-2024) er i større grad enn de tidligere IA-avtalene spisset mot bransjer/sektorer med høyt sykefravær og frafall. Sykefraværsmålet i den nye IA-avtalen er å redusere sykefraværet nasjonalt med 10 prosent sammenlignet med gjennomsnittet for 2018.

Målet med IA-arbeidet er å redusere sykefravær og hindre frafall fra arbeidslivet.

I tillegg til å være en inntektssikring for den enkelte ved sykdom, ivaretar den norske velferdsmodellen mange ulike hensyn. En svekkelse av sykelønnsordningen vil nødvendigvis føre til at enkelte får lavere inntekt, noe som kan gi behov for større offentlige overføringer, og som igjen kan gi større ulikhet. Økende forskjeller, særlig økonomisk, er ikke forenlig med målene i velferdsmodellen.

Diskusjonen om sykelønn har imidlertid ikke bare en samfunnsdimensjon, men også en virksomhets-/bedriftsdimensjon. Høyt sykefravær virker hemmende på verdiskapningen og kompetanseutviklingen. I tillegg er det selvsagt også best for hvert enkelt individ å ha tilknytning til arbeid, og ikke være mottaker av passive ytelser.

To hovedsatsninger

Den nåværende IA-avtalen har to hovedsatsningsområder; arbeidsmiljøsatsningen og bransjeprogrammene

Arbeidsmiljøsatsningen

Arbeidstilsynet, STAMI, NAV og Petroleumstilsynet har fått i oppdrag å etablere en nasjonal arbeidsmiljøsatsing. Satsingen skal bidra til at flere virksomheter jobber systematisk, kunnskapsbasert og forebyggende med arbeidsmiljøarbeid. Den nasjonale arbeidsmiljøsatsingen skal styrke og motivere til felles innsats for forebyggende arbeidsmiljøarbeid, og bidra til at virksomhetene ser verdien og effekten av å jobbe forebyggende. 

Arbeidsmiljøportalen er ett av flere tiltak i arbeidsmiljøsatsningen. Den formidler informasjon om effektivt forebyggende arbeidsmiljøarbeid til bransjer, sektorer og virksomheter. Innholdet er rettet mot bransjene og består av kunnskapsbaserte verktøy og fakta som er tilpasset arbeidsmiljøutfordringene i de ulike bransjene.

Du kan også finne tips og råd om arbeidsmiljø og sykefravær på Idébanken.no.

Bransjeprogrammene

Under nåværende IA-avtale ble det iverksatt sju bransjeprogram. Spekter har ansvaret for to av disse; Sykehus og Persontransport.

Kriteriene for utvelgelse av bransjeprogrammene er at bransjene må ha et potensiale for å redusere sykefravær og frafall, være under omstilling og ha partsinvolvering både på lokalt og sentralt nivå.

De øvrige fem bransjeprogrammene er:
•    Sykehjem
•    Barnehager
•    Leverandørindustrien - olje og gass
•    Næringsmiddelindustrien
•    Bygg og anlegg

Bransjeprogram sykehus

Arbeidet i bransjeprogram IA i sykehus retter oppmerksomheten inn mot tre hovedområder; systematisk arbeidsmiljøarbeid, hyppige fravær og oppfølging av den årlige ForBedringsundersøkelsen. Arbeidsmiljøarbeidet foregår ved hjelp av metodikken «Der skoen trykker». Dette er et systematisk, langsiktig og målrettet arbeid for å redusere sykefravær, bedre arbeidsmiljøet og styrke partssamarbeidet.

En liten andel av de ansatte, karakterisert ved at de har hyppige sykefravær av ulik varighet, står ofte for en stor andel av det totale sykefraværet.  Hyppige fravær er en av satsningsområdene i nåværende IA-avtale. Gode tiltak som kan bidra til å redusere denne typen sykefravær, ville gitt store positive utslag på den generelle sykefraværsstatistikken. Arbeidet med å redusere hyppige fravær foregår ved hjelp av metodikken “Tidlig og tett på” og omfatter tiltak både på organisasjons- og systemnivå, partssamarbeid, ledelse og individuell oppfølging. Arbeidet med ForBedringsundersøkelsen gjøres i samarbeid med Helse Sør-Øst.

Kontaktperson: Cecilie Aronsen Opdan 

Bransjeprogram persontransport

Programmet for persontransport er for virksomheter innen buss, persontog, trikk og T-bane.

Aktivitetene i bransjeprogrammet skal først og fremst skje ute i virksomhetene og være basert på hva virksomheten selv har behov for å gjennomføre. I samarbeid med bransjeprogrammet blir tiltakene sikret slik at de er faktabaserte og målrettede.

Tiltakene skal være i et samarbeid mellom ledelse, tillitsvalgte og verneombud. Bedriftshelsetjeneste og NAVs arbeidslivssentre benyttes ofte som samarbeidspartnere. Størrelsen på aktivitetene kan variere, noen er avgrensede tiltak som kurs eller utvikling av materiell, mens andre er større prosjekter hvor forskningsmiljøer engasjeres.
For å gjennomføre slike aktiviteter kan virksomhetene søke om midler direkte fra bransjeprogrammet. 

Kontaktperson: Johan Tore Solberg