For å lykkes med inkluderingsarbeidet må tiltak og virkemidler tilpasses de ulike virksomhetenes rammebetingelser. De fleste av Spekters medlemsvirksomheter er omfattet av kvalifikasjonsprinsippet, noe som betyr at den som er best kvalifisert og egnet blir ansatt. Spekter mener at dette prinsippet fortsatt må gjelde, også i inkluderingsarbeidet.

Spekter arbeider for å finne gode inkluderingstiltak, som for eksempel kompetansehevende arbeidstrening, som er godt egnet for Spekters medlemsvirksomheter, og som ikke bryter med kvalifikasjonsprinsippet.

Springbrett

Vestre Viken helseforetak har utarbeidet en inkluderingsmetodikk kalt Springbrett der deltakerne får kompetansehevende arbeidstrening ved sykehuset. Springbrett kan vise til svært gode resultater da cirka 50 prosent av deltakerne har fått jobb på ordinær måte, eller gått videre til utdanning.

Spekter har tatt dette arbeidet videre ved å dokumentere metodikken for å inspirere andre virksomheter og NAV-kontorer til å ta den i bruk. Flere sykehus bruker nå Springbrett-metodikken, men det er potensiale for videre spredning.