Spekter mener at innskuddspensjon må være det foretrukne alternativ for virksomheter som ønsker en oversiktlig pensjonsordning uten balanseføring av forpliktelsene. I likhet med den store majoriteten av private virksomheter, har Spekters medlemmer valgt innskuddspensjon ved overgangen fra de gamle ytelsesordningene.

Offentlig tjenestepensjon er omlagt og tilpasset ny folketrygd fra 2020. Den nye pensjonsordningen skal stimulere til arbeid og lette mobiliteten mellom offentlig og privat sektor. AFP-ordningen vil også bli lagt om. Spekter legger til grunn at denne skal ha samme innretning og kjennetegn som AFP-ordningen i privat sektor.

Spekter arbeider for å avvikle særaldersgrenser som ikke har helsemessig eller sikkerhetsmessig begrunnelse og å heve grenser som i dag framstår som for lave i forhold til økt levealder.

AFP-ordningen i privat sektor blir for tiden utredet, og partene i frontfaget vurderer endringer i ordningen. Nåværende ordning innebærer at organiserte bedrifter er pålagt større pensjonskostnader enn uorganiserte bedrifter. Spekter vil derfor arbeide for at AFP på sikt avvikles og heller innlemmes i folketrygden eller i de obligatoriske tjenestepensjonsordningene. På kort sikt kan det være aktuelt å legge om AFP til en spareordning som stimulerer til fortsatt yrkesaktivitet, slik pensjonsreformen forutsetter.

Spekter mener at det vil være en betydelig forenkling dersom man utvikler et felles pensjonssystem for hele norsk arbeidsliv, både for privat og offentlig sektor. I en slik ordning kan den enkeltes pensjonssparing settes inn på en individuell pensjonskonto som følger arbeidstakeren gjennom hele yrkeslivet, uavhengig av hvor man har arbeidet. Sparenivået i pensjonsordningene vil variere med bedriftenes lønnsevne, men det er ingen gode argumenter for at det i tillegg skal være store systemforskjeller.

Noen av Spekters virksomheter er omfattet av egne særlover knyttet til pensjon. Dette gjelder både lovgivning som gir særaldersgrenser og lovgivning som binder virksomheter opp i ytelsesordninger. Spekter vil arbeide for at disse særlovene oppheves, og at virksomhetene omfattes av samme lovgivning som andre virksomheter. Dette gjelder bl.a. operapensjonsloven og apotekpensjonsloven. Også den særskilte sykepleierpensjonsloven, som innebærer at mange sykepleiere har en annen pensjonsordning enn øvrige ansatte i virksomheten, må erstattes av den generelle pensjonslovgivningen slik at alle ansatte i en virksomhet har samme pensjonsordning.