Arbeidslivskriminalitet er en betydelig utfordring for arbeidstakere, virksomheter og samfunnet. Som et særlig viktig tiltak i regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet er det etablert et omfattende samarbeid mellom en rekke offentlige myndigheter for å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminaliteten. Forebygging og bekjempelse av arbeidslivskriminalitet krever også samarbeid mellom myndighetene, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene.

Samarbeid med partene i arbeidslivet

Det er nødvendig med et bredt og vedvarende samarbeid i arbeidslivet for å bekjempe kriminalitet og useriøse arbeidsforhold. Myndighetene og partene i arbeidslivet arbeider sammen på en rekke arenaer for å mobilisere til felles innsats i utsatte næringer. Organisasjonene i arbeidslivet har også en viktig rolle som pådriver i arbeidet mot arbeidslivskriminalitet både overfor egne medlemmer og myndighetene. I strategien beskrives utfordringene og en rekke tiltak for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Strategien er oppdatert 8. februar 2021.

Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet: