Spekter er opptatt av at innholdet i utdanningene skal være mest mulig relevant for arbeidslivet. Det er viktig at studentene får jobb, og det er viktig at de har et best mulig utgangspunkt for å anvende kompetansen i arbeidslivet og bidra til effektive arbeidsprosesser og innovasjon.

For å få til dette bør samarbeidet mellom høyere utdanning og arbeidslivet styrkes. Det er blant annet viktig at flest mulig studenter tilbys praksis under studiene.

Spekter mener en av hovedutfordringene innenfor høyere utdanning er at frafall og forsinkelser er omfattende.

Tall fra SSB viser at åtte år etter at studentene startet i høyere utdanning i 2010, hadde 34 prosent ingen fullført grad. Bare omtrent halvparten av bachelor- og masterstudentene fullførte på normert tid.

Oslo Economics har beregnet et tap i verdiskaping for samfunnet på rundt 20 milliarder kroner årlig som følge av forsinkelser på ett og to år i bachelor- og masterutdanningene alene. Sannsynligvis er kostnaden, hvis man tar med frafall og omvalg, mye større. Kostnaden er dessuten stor for den enkelte, ved tap av mulig inntekt og pensjon.

Universitetene og høyskolene, sammen med tiltak fra myndighetenes side, må derfor ha særlig oppmerksomhet rettet mot effektive kvalifiseringsløp og hensiktsmessig dimensjonering

I kontakten med utdanningsmyndigheter og utdanningsinstitusjoner arbeider Spekter for å synliggjøre denne utfordringen og arbeide for at det settes inn tiltak. Blant annet er det viktig at det utvikles flere insentiver både i studiefinansieringen og i finansieringen av universiteter og høyskoler som retter seg mot en mer effektiv gjennomføring av studiene og mindre omvalg. Det er også viktig at selve opptaket til universiteter og høyskoler i mindre fører til at mange må samle tilleggspoeng for å komme inn.

I tillegg er Spekter opptatt av at relevans i studiene er størst mulig med tanke på arbeidslivets behov. Høyere utdanning må i større grad gjenspeile arbeidsformer og måten kunnskap tilegnes på i arbeidslivet. Å utvikle slike studentaktive læringsformer er i seg selv positivt for relevans i studiene.

Spekter retter spesiell oppmerksomhet mot de helsefaglige utdanningene, der vi er spesielt opptatt av at innholdet og lengden på utdanningene gjenspeiler behovet.