Kompetanse på videregående nivå er viktig for en stor del av Spekters medlemsvirksomheter. Dette er bakgrunnen for Spekters engasjement i utviklingen av fag- og yrkesopplæringen.

Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY)

SRYs og faglig råds mandat er regulert i Opplæringsloven §§ 12-1 og 12-2. Der heter det blant annet at SRY skal hjelpe departementet med råd og initiativ for å fremme fag- og yrkesopplæringen. Rådet oppnevnes av Kunnskapsdepartementet og er et felles samarbeidsråd for partene i arbeidslivet og utdanningsmyndighetene. 

Oppnevningen av medlemmer i SRY og faglig råd skjer for en periode på fire år. Det skal oppnevnes nye representanter i SRY og de faglige rådene i september 2021. 

Kari Hoff-Okstad er Spekters representant og Trond Bergene er vararepresentant i inneværende periode.

Faglige råd 

Videre i Opplæringsloven står det at hvert fag eller fagområde som skal ha læretid i bedrift og skal være knyttet til et faglig råd.

Faglig råd jobber for å utvikle kvaliteten på utdanningene innen det utdanningsprogrammet de er ansvarlig for på videregående nivå.

På grunnlag av medlemsvirksomhetenes behov for kompetanse, har Spekter bedt om plass i seks av ti faglig råd med:

  • Faglig råd for helse og oppvekstfag
  • Faglig råd for elektro og datateknologi
  • Faglig råd for salg, service og reiseliv
  • Faglig råd for håndverk, design og produktutvikling
  • Faglig råd for teknologi- og industrifag
  • Faglig råd for naturbruk.  

Spekters representanter i de faglige rådene har til daglig sitt virke i en av Spekters medlemsvirksomheter. Det er nær dialog mellom de oppnevnte representantene og Spekters administrasjon gjennom blant annet samlinger for å drøfte egen rolle i rådet og ellers felles utfordringer.  

Spekter er representert i seks av de faglige rådene i 2021-2025 med:

Silje Paulsen, Helgelandssykehuset HF, er medlem og Nina LystadSophies Minde Ortopedi AS, er varamedlem av Faglig råd for helse og oppvekstfag 

Odd Harald Aaberg, Spordrift, er medlem i Faglig råd for elektro og datateknologi.

Gry Strand, Oslo Universitetssykehus HF, er medlem og Dan Tore Falnes, Stavanger Universitetssykehus HF, er varamedlem av Faglig råd for salg, service og reiseliv.

Kitty Krohn Riege, Det Norske Teatret, er medlem og Stian Myhren, Norsk Folkeumseum, er varamedlem av Faglig råd for håndverk, design og produktutvikling.

Leif Aasum, Posten Norge AS, er medlem av Faglig råd for teknologi og industrifag.

Marte Gustad Iversen, Norges Bondelag, er medlem og Inger Johanne Sveen, Norges Bondelag, er varamedlem av Faglig råd for naturbruk.