Fagarbeiderkompetanse er viktig for en stor del av Spekters medlemsvirksomheter. Dette er bakgrunnen for Spekters engasjement i utviklingen av fag- og yrkesopplæringen.

Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY)

Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) er et felles samarbeidsorgan for partene i arbeidslivet og utdanningsmyndighetene. I tillegg er elev- og lærerorganisasjonene samt skoleeier også representert i rådet. 

SRYs og faglig råds mandat er regulert i opplæringsloven. Der heter det blant annet at SRY skal gi departementet råd om, og initiativ til, å fremme fag- og yrkesopplæringen.

Rådet skal ha et strategisk perspektiv, som bygger på relevant arbeidslivskompetanse.

Kunnskapsdepartementet oppnevner medlemmer i SRY og faglig råd hvert fjerde år. Det nåværende SRY ble oppnevnt i august 2021 for perioden 2021–2025.

Ingrid Paaske Gulbrandsen er Spekters representant og Trond Bergene er vararepresentant i inneværende periode.

Faglige råd 

Hvert fag eller fagområde som skal ha læretid i bedrift skal være knyttet til et faglig råd, jf. opplæringsloven.

Faglig råd jobber for å utvikle kvaliteten på utdanningene innen det utdanningsprogrammet de er ansvarlig for på videregående nivå.

På grunnlag av medlemsvirksomhetenes behov for kompetanse, har Spekter bedt om plass i seks av ti faglig råd med:

  • Faglig råd for helse- og oppvekstfag
  • Faglig råd for elektro og datateknologi
  • Faglig råd for salg, service og reiseliv
  • Faglig råd for håndverk, design og produktutvikling
  • Faglig råd for teknologi- og industrifag
  • Faglig råd for naturbruk

Spekters representanter i de faglige rådene har til daglig sitt virke i en av Spekters medlemsvirksomheter. Det er nær dialog mellom de oppnevnte representantene og Spekters administrasjon gjennom blant annet samlinger for å drøfte egen rolle i rådet og ellers felles utfordringer. 

Spekters representanter i de faglige rådene i perioden 2021-2025:

Silje Paulsen, Helgelandssykehuset HF, er medlem og Nina Lystad, Sophies Minde Ortopedi AS, er varamedlem av Faglig råd for helse og oppvekstfag.  

Odd Harald Aaberg, Spordrift, er medlem i Faglig råd for elektro og datateknologi.

Gry Strand, Oslo Universitetssykehus HF, er medlem og Dan Tore Falnes, Stavanger Universitetssykehus HF, er varamedlem av Faglig råd for salg, service og reiseliv.

Kitty Krohn Riege, Det Norske Teatret, er medlem og Stian Myhren, Norsk Folkeumseum, er varamedlem av Faglig råd for håndverk, design og produktutvikling.

Leif Aasum, Posten Norge AS, er medlem av Faglig råd for teknologi og industrifag.

Marte Gustad Iversen, Norges Bondelag, er medlem og Inger Johanne Sveen, Norges Bondelag, er varamedlem av Faglig råd for naturbruk.