Spekter har mange medlemmer som tilbyr rehabilitering. De omfatter offentlige helseforetak, ideelle og kommersielle virksomheter som driver på avtaler med regionale helseforetak, eller i noen tilfeller med kommuner.

Effektiv rehabilitering, fra den meste høyspesialiserte som gis i sykehus, til oppfølging og hverdagsrehabilitering i kommunene, kan utsette eller hindre kostnadskrevende behandling i spesialisthelsetjenesten. Den kan også redusere behovet for pleie- og omsorgstjenester i kommunene. Rehabilitering og arbeidsrettet rehabilitering kan også være veien tilbake til arbeid eller utdannelse for mange.

Spekter mener at en større satsning på hele rehabiliteringsfeltet vil derfor være et bidrag til et mer bærekraftig helsevesen. 

Samfunnsøkonomisk verdi av rehabilitering

For å synliggjøre og dokumentere rehabiliteringstjenestenes samfunnsøkonomiske nytte engasjerte Spekter i 2020 Oslo Economics til å utarbeide rapporten «Samfunnsøkonomisk verdi av rehabilitering». Rapporten omhandler rehabilitering generelt, men den beregner spesifikt kostnadene og nytten av den spesialisert rehabiliteringen personer som har fått hjerneskade etter ulykker eller sykdom får. Rapporten peker både på hvilken effekt rehabiliteringen gir på disse pasientene og hvilken økonomisk gevinst samfunnet får av rehabiliteringen. Den konkluderer med at spesialisert rehabilitering for disse pasientene er samfunnsøkonomisk lønnsom. Hovedkonklusjonen i rapporten er således at vi trenger et bedre kunnskapsgrunnlag for hele rehabiliteringsfeltet. 

Helseregnskapet viser at det årlig brukes i overkant av 7 milliarder kroner på spesialisert rehabilitering i Norge. Selv om kostnadene er høye, viser rapporten fra Oslo Economics at også samfunnsgevinstene kan være store.

Spekter mener: For å tydeliggjøre bidraget rehabilitering har til samfunnsøkonomien, mener Spekter at kunnskapen om effektene av rehabilitering må styrkes og samtidig at den helseøkonomiske gevinsten må dokumenteres bedre.

Dette er viktig for at rehabiliteringstjenestene skal få nødvendig prioritet når knappe ressurser skal fordeles. I årene fremover forventes det at det vil bli lagt stadig større vekt på samfunnsøkonomisk nytte når ulike tiltak skal prioriteres.