Utøvelsen av offentlig eierskap har vært et sentralt tema for Spekter helt siden etableringen. Tanken bak de store reformene rundt tusenårsskiftet var mer politisk styring i stort og mindre detaljstyring. Virksomheten skulle få større autonomi og ledelsen større handlingsrom.  

Spekter vil arbeide for at offentlige eiere utøver eierskapet i tråd med prinsippene for god eierstyring. Tydelig ansvars- og rolledeling mellom eier, styret og daglig ledelse er en viktig del av dette. Betydningen av tydelig ansvars- og rolledeling blir mer tydelig når kravene til effektivisering og omstilling nå vil øke som følge av at landet er inne i en økonomisk utfordrende situasjon.

Virksomhetene må ha tilstrekkelig handlingsrom til å kunne drive nødvendig omstillingsarbeid, lykkes i sine markeder og for å utføre sine samfunnsoppdrag. Dette kan utfordres når flere krav og forventninger stilles til statlig eide virksomheter gjennom eierstyringskanalen.

Gjennom eierskapsmeldingene har antallet forventninger til de statlig eide selskapene økt de siste årene. I den siste eierskapsmeldingen til Støre-regjeringen har antallet forventninger nesten doblet seg.

Spekter mener det kan være gode grunner til å bruke statlig eierskap som et virkemiddel for å nå mål av stor samfunnsmessig betydning. Samtidig er det viktig at ikke styring gjennom forventninger ender opp i mer detaljstyring og ressurskrevende rapporteringsregimer, og at rolle- og ansvarsdelingen ikke utfordres. Videre er det viktig med forutsigbarhet. Dette gjelder særlig de økonomiske rammebetingelsene som avkastning- og utbyttepolitikk.

Spekter mener også at det finnes mer hensiktsmessige virkemidler for å utøve sektorpolitikk enn gjennom eierrollen, som for eksempel økonomiske virkemidler og reguleringer.