2/3 av de ansatte i Spekters medlemsvirksomheter jobber i skift- og turnusordninger. Virksomheter med døgnkontinuerlig drift er ofte avhengig av å benytte muligheten som ligger i arbeidsmiljøloven til å inngå avtaler med de ansatte/tillitsvalgte om tilpasset arbeidstid. Dette kan for eksempel være behov for å gjennomsnittsberegne den alminnelige arbeidstiden, eller å avtale kortere daglig fri fra arbeidet. Ved bruk av avtale kan skift- og turnusplaner ivareta ønsker og behov både hos arbeidstakere, virksomheter og brukere/kunder. 

Dagens regler tar ikke tilstrekkelig høyde for de behovene virksomheter med skift- og turnusarbeid har. Det regjeringsoppnevnte Arbeidstidsutvalget dokumenterte i sin rapport (NOU 2016:1) at arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser ikke er tilpasset ordinær drift i virksomheter som driver døgnkontinuerlig. Utvalget foreslo derfor nye regler for turnusarbeid som ville gjort at arbeidsmiljøloven fikk bestemmelser som var bedre tilpasset driften i slike virksomheter.  

Spekter mener loven må tilpasses bedre til dagens og fremtidens arbeidsliv. Dette fordi vi er opptatt av at praktiseringen av arbeidstidsbestemmelsene skal være bedre tilpasset både de ansattes, brukernes og virksomhetens behov, både nå og i fremtiden. 

Spekter mener:

  • At arbeidsmiljøloven må videreutvikles som grunnmuren i det norske arbeidslivet. Hovedtanken bak loven er at den skal være en vernelov, som skal sørge for forutsigbarhet i norsk arbeidsliv og sikre de ansatte et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.