Kunstneriske og kulturelle uttrykk er også grunnleggende forutsetninger for å vedlikeholde og utvikle samfunnskritikk og debattscener. Behovet for slik kritikk synes stadig økende i en verden der demokratiske verdier er under press, og der populisme og innsnevring av individuelle rettigheter synes å få større oppslutning, også i den vestlige verden.

Klimaendringer, økte sosiale spenninger, globale hendelser og utfordringer knyttet til utenforskap bidrar til å understreke behovet for kunst og kultur som en samlende arena i samfunnet. Samtidig påvirker globalisering og digitalisering utformingen av, og konsumet av kunst og kultur, og utfordrer etablerte forretningsmodeller. 

Spekters kulturmedlemmer utgjør en vital infrastruktur av små og store kunst- og kulturvirksomheter over hele landet. Teatrene, orkestrene, Den Norske Opera & Ballett, museene, konserthusene og NRK er motorer for norsk kunst- og kulturliv. De sørger for at det utvikles, produseres og formidles kunst, kultur og journalistikk av høy kvalitet over hele Norge. Disse institusjonene bidrar til å sikre kompetanse, profesjonalitet og fornyelse innen sine ulike fagfelt. De bidrar også med ressurser og kompetanse til mindre produksjonsmiljøer og kompanier. Kulturinstitusjonene er de viktigste arbeidsgiverne for kunstnere og kulturarbeidere landet rundt, og de har også betydelige ringvirkninger for sysselsetting, turisme og næringsvirksomhet i sitt omland. 

Spekter mener:

  • Kunsten må være fri, og styres på armlengdes avstand.
  • Kulturloven må styrkes ved en lovfesting av armlengdes avstandsprinsippet.
  • Kulturinstitusjonene må organiseres som selvstendige rettssubjekt utenfor forvaltningen.