Kunstneriske og kulturelle uttrykk er også grunnleggende forutsetninger for å vedlikeholde og utvikle samfunnskritikk og debattscener. Behovet for slik kritikk synes stadig økende i en verden der demokratiske verdier er under press og der populisme og innsnevring av individuelle rettigheter synes å få større oppslutning, også i den vestlige verden.

Sammen med medlemmene jobber Spekter for å øke forståelsen for kulturinstitusjonenes samfunnsbidrag, slik at den eksisterende infrastrukturen vi har brukt tiår på å bygge opp prioriteres når offentlige kulturmidler skal fordeles.

Spekters kulturmedlemmer utgjør en vital infrastruktur av små og store kunst- og kulturvirksomheter over hele landet. Teatrene, orkestrene, Den Norske Opera & Ballett, museene og NRK er motorer for norsk kunst- og kulturliv. De sørger for at det utvikles, produseres og formidles kunst, kultur og journalistikk av høy kvalitet over hele Norge. Disse institusjonene bidrar til å sikre kompetanse, profesjonalitet og fornyelse innen sine ulike fagfelt, og bidrar også med ressurser og kompetanse til mindre produksjonsmiljøer og kompanier.

Kulturinstitusjonene er de viktigste arbeidsgiverne for kunstnere og kulturarbeidere landet rundt, og de har også betydelige ringvirkninger for sysselsetting, turisme og næringsvirksomhet i sitt omland.

Kulturinstitusjonene må derfor sikres forutsigbar offentlig finansiering gjennom en helhetlig nasjonal forvaltningsstruktur, som gjør dem i stand til å drive innovasjon og organisasjonsutvikling i takt med samfunnsutviklingen, slik at Norge styrkes som kulturnasjon.

Dette vil føre til mer effektiv utnyttelse av institusjonenes ressurser, og lette arbeidet med digital formidling.

Spekter mener:

  • Det er helt avgjørende at det offentlige har et hovedansvar for finansieringen av kulturlivet i Norge, samtidig som aktørene arbeider videre med å utnytte sitt potensial for egeninntekter.
  • Rammebetingelsene for økte private bidrag til kultursektoren bør styrkes.
  • At scenekunstinstitusjonene må sikre eierskap til åndsverk som produseres ved egen institusjon.