Gode medvirkningsprosesser hvor kunnskap og synspunkter kommer fram bidrar til bedre beslutningsgrunnlag, skaper bedre forståelse for de beslutningene lederen tar, og bidrar til at selve gjennomføringsprosessen får best mulig oppslutning.

Handlingsrommet for ledelse utfordres

Det er flere utviklingstrekk som utfordrer det organiserte arbeidslivet, og dermed rammebetingelsene for ledelse i den norske modellen.

Den teknologiske utviklingen med digitalisering av stadig flere funksjoner og tjenester vil bidra til at en del yrkesgrupper som i dag har høy organisasjonsgrad etter hvert vil falle bort. Nye yrkesgrupper med andre preferanser knyttet til regulering og lønnsdannelse vil komme til. Oppslutningen om tariffavtalen som utgangspunkt for lønns- og arbeidsforhold vil ikke nødvendigvis være like sterk som det vi har hatt tradisjon for.

Hvis slike utviklingstrekk blir forsøkt håndtert ved å laste inn stadig flere krav og reguleringer i det organiserte arbeidslivet, får dette betydning for konkurranseevne og utøvelse av ledelse i disse virksomhetene.

Spekter vil derfor ha oppmerksomhet på hvilke konsekvenser de samlede virkningene av reguleringene gir for lederne.

Ifølge undersøkelser gjort av professor Tom Colbjørnsen på vegne av Spekter opplever ledere særlig at stadige politiske omkamper og endring av rammebetingelser begrenser deres handlingsrom og gjennomføringskraft. Politisk forutsigbarhet er det lederne etterspør. 

Konstruktivt samarbeid med tillitsvalgte er avgjørende

I lov- og avtaleverket er det etablert en rekke medvirkningsbestemmelser for tillitsvalgte. Disse er etablert for å gjøre lederens beslutninger bedre. De ansatte skal bidra med sin kompetanse, slik at lederen får et bredest mulig grunnlag for å treffe beslutninger.

Spekter vil fortsette å dokumentere og påvirke rammer for ledelse og lederes handlingsrom i en stadig mer kompleks virkelighet. Et tillitsfullt og konstruktivt samarbeid med de tillitsvalgte er viktige elementer i den norske ledelsesmodellen.

Medvirkning er ikke etablert for å gi de ansatte flere demokratiske rettigheter enn det de har som borgere i samfunnet. Vi ser at det i mange sammenhenger er uklarheter blant tillitsvalgte og fagforeninger om hva som er grunnlaget og grensene for medvirkning i virksomhetene. (Dette er beskrevet mer detaljert under kapitlet om skift/turnus i sykehusene).

Samarbeidet handler altså om å få fram de beslutningene som på best mulige måte bidrar til at virksomheten når de målene som ledelsen er forpliktet til å styre og lede etter.

Spekter mener at samarbeidet mellom ledere og tillitsvalgte/ansatte skal handle om å få virksomheten til å lykkes innenfor rammen av de styringsmål eieren stiller og innenfor rammen av de fullmakter topplederen har.