Spekter mener at kvalifisering og satsing på kompetanse fortsatt må være hovedstrategien i inkluderingsarbeidet. Det skal ikke etableres egne støtteordninger for flyktninger. I stedet skal eksisterende ordninger gjøres mer målrettede og skreddersydde for å få flyktninger raskere i jobb. Det er også etablert et såkalt «hurtigspor», hvor flyktningers kompetanse bedre og raskere kan tas i bruk på områder hvor det er behov for arbeidskraft. Flere av Spekter medlemsvirksomheter har lykkes i sitt integreringsarbeid, og har i dag ansatte fra mange nasjonaliteter. Spekter vil bidra til å spre erfaring og kunnskap fra disse virksomhetene, arbeide for at det framskaffes flere og varierte tiltaksplasser i arbeidslivet, slik at flyktninger får relevant arbeidstrening og jobb. 

Det er en spesiell geopolitisk situasjon i verden hvor mange mennesker er på flukt samtidig. Det er viktig at de som finner veien til Norge raskt får hjelp til å lære språk og komme i arbeid. Ifølge myndighetene planlegges det med at det kommer inntil 70 000 flyktninger fra Ukraina. Etter Spekters oppfatning må disse behandles som om de ser Norge som et varig oppholdssted. Det er ikke sikkert hvor lenge de vil være her og hvor mange som er i arbeidsfør alder, da det er mange barn blant de som kommer til Norge.

Spekter mener det uansett er viktig at den utdanningen de har med seg blir verifisert og anerkjent, og at de som er i et skole- eller utdanningsløp får mulighet til å fortsette på det de har startet. Systemet for godkjenning og vurdering av utenlandsk utdanning kan med fordel bli mer effektivt. Forskning viser at dette systemet fungerer bedre i Sverige enn i Norge (NIBR, 2022). Spekter vil fortsette å arbeide for at denne gruppen må få hjelp til å komme ut i arbeid så raskt som mulig etter ankomst og bosetting. 

Fakta: 

  • I 2018 var andelen deltakere i introduksjonsprogrammet som var sysselsatt eller i utdanning et år etterpå på 63 prosent
  • Ifølge SSB sin registerbaserte statistikk var 58,2 prosent av innvandrerkvinner sysselsatt, mot 63,8 prosent i hele befolkningen, og 64,8 prosent av innvandrer menn mot 68,8 prosent i hele befolkningen.