Flytting av gods til fra vei til bane bidrar til å nå både klimamål, sikkerhetsmål og mål om bedre produktivitet. Sammen med overgang til nullutslippskjøretøy i veitransporten er dette avgjørende for oppnåelse av godskundenes klimamål knyttet til Parisavtalen. Løsningen er ikke enten vei-, bane eller sjøtransport, men en kombinasjon av disse tre konvertert til nullutslipp, for å gi kostnadseffektive og tilstrekkelig store utslippskutt i tide.

Gods- og veitransport uten klimagassutslipp

Spekter vil fortsette engasjementet for gods- og varetransport uten klimagassutslipp. Vei- og sjøtransporten trenger et avgiftsregime som tilrettelegger for kjøretøy og fartøy med nullutslipp, og i tillegg støtte og tilrettelegging for nødvendig energiinfrastruktur. For jernbanen trengs fortsatt elektrifisering, optimaliserte ruteplaner, effektivisert og økt jernbanevedlikehold, og økt utbygging av mer markedstilpassede og samfunnsøkonomisk lønnsomme infrastrukturtiltak. Fokuset vil særlig ligge på effektive tiltak for økte toglengder, som kan gi både økt kapasitet og inntjening i bransjen uten at man trenger å øke antallet togavganger tilsvarende.