Det var nødvendig med en opprydding i statens ulike oppgaver, det var behov for å tilpasse offentlig sektor til nye omgivelser og det var behov for å øke effektiviteten i tjenesteproduksjonen. Offentlig sektor skulle omstilles og forvaltningspolitikken måtte fornyes. Offentlige monopoler ble deregulert og konkurranseutsatt og etater som tidligere hadde vært en del av staten, ble skilt ut i egne selskaper og foretak eid av staten.

Mange av de nye virksomhetene ble medlemmer i Spekter. Vi har derfor helt siden etableringen vært opptatt av hvordan staten eier og hvordan staten styrer de sektorene virksomhetene er i.

Offentlig eierskap, styring og organisering setter rammer for fornying av offentlig sektor. Det er også styrende for lederes handlingsrom, og mulighetene for å få til endringer.

Spekter mener at for at velferdsstaten skal være bærekraftig må offentlig sektor hele tiden fornye seg og bli mer effektiv. Samfunnet må få mest mulig velferd ut av de ressursene som stilles til rådighet i offentlig sektor. Det vil dessuten bli nødvendig med en tydeligere prioritering mellom ulike offentlige oppgaver. Det må være en balanse i veksten i nye arbeidsplasser mellom privat og offentlig sektor, og offentlig sektor må organiseres og styres mest mulig effektivt.