Oppsummert anbefaler Spekter at man avventer innføring av nye bestemmelser til anskaffelsesutvalget har levert sin helhetlige rapport, og til man har fått vurdert forslagene derfra. Dette for å unngå at eventuelle nye regler innføres stykkevis, med de utfordringer det innebærer for virksomhetene.   

En ambisiøs målsetting er nødvendig 

Spekter vil innledningsvis uttrykke at vi deler regjeringens målsetting om en ambisiøs og forpliktende klima- og miljøpolitikk. Alle deler av samfunnet må etter vårt syn bidra hvis vi skal  nå regjeringens målsetting om å redusere klimagassutslippene med 50 til 55 prosent i 2030, i forhold til verdiene målt i 1990. Vi erfarer at våre medlemsvirksomheter i stor grad utnytter mulighetene som ligger i gjeldende regelverk til å velge klimavennlige løsninger i sine anskaffelser.  

 Avvent innføring av nye klimaregler til anskaffelsesutvalget har kommet med sin rapport  

Spekter vil understreke at vi allerede har et omfattende og detaljrikt anskaffelsesregelverk som stiller store krav til innkjøpers anskaffelseskompetanse, og på dette området også miljøkompetanse. Gjeldende anskaffelsesregelverk trådte i kraft i 2017. Foruten hovedmålet om et regelverk som fremmer effektiv bruk av samfunnets ressurser, var også et av formålene å gjøre innkjøpshverdagen enklere for virksomheter som er underlagt dette regelverket.  

Siden 2017 er det foreslått innført flere regelendringer, som blant annet nylige forslag om  bestemmelser for å motvirke sosial dumping, useriøsitet og arbeidslivskriminalitet i definerte bransjer. Samtidig oppnevnte regjeringen i fjor høst  et utvalg som har fått i oppgave å gjennomgå hele anskaffelsesregelverket og komme med forslag til endringer som kan gjøre det enklere tilgjengelig, herunder hvordan klima- og miljøhensyn best kan ivaretas. Generelt erfarer Spekter også at det våre medlemsvirksomheter etterspør, er mer veiledning og opplæring i et allerede omfattende regelverk, heller enn flere regler på området. Stykkevis innføring av nye regler gjør etter vårt syn ikke tilgjengeligheten enklere. Vi anbefaler derfor at man, jf Regelrådet,  avventer innføring av nye bestemmelser til anskaffelsesutvalget har levert sin helhetlige rapport og til man har fått vurdert forslagene derfra 

Fleksibilitet er nødvendig 

Av Hurdalplattformen fremgår det at regjeringen vil foreslå å skjerpe miljøkravene i offentlige anskaffelser. Helt  konkret  vil man vekte klima- og miljøhensyn med minimum 30 prosent i offentlige anskaffelser, og høyere der det er relevant. I høringsnotatet fremmes det tre alternative forslag: 

  • Forslag 1. Krav til alltid å vekte miljø med minst 30 prosent 
  • Forslag 2. Vekting av miljøkriterier ved ikke uvesentlig miljøbelastning 
  • Forslag 3. Kombinasjon av miljøkrav og vekting av miljøhensyn 

Det offentlige anskaffelsesregelverket inneholder også i dag bestemmelser om at det skal legges vekt på klimavennlige løsninger ved anskaffelser, og  at man kan stille krav om miljøkrav og kriterier i alle trinn av anskaffelsesprosessen der det er relevant og knyttet til leveransen. Som tidligere nevnt erfarer vi at våre medlemmer forsøker å utnytte de mulighetene dette gir til å bestrebe seg etter miljøvennlige anskaffelser.  

Av høringsnotatet fremgår det ikke hvilket alternativ regjeringen anbefaler. Alternativ 1 er strengere i sin form enn de to øvrige, som gir større fleksibilitet til bestiller. Alle forslagene forutsetter en omfattende og grundig kompetanse på klima- og miljøområdet, og vi savner en bedre gjennomgang av hvordan man ser for seg at denne  kompetansen kan bygges opp. Om den ikke er på plass vil ikke endringene få den nødvendige effekt.  

Spekter mener likevel at av de tre forslagene er forslag 2 å foretrekke. Vekting av miljøkriterier ved ikke uvesentlig miljøbelastning vil etter vår vurdering være mest fleksibel og anvendelig, og ligger tettest opp mot hvordan dette praktiseres av våre medlemmer som er underlagt regelverket i dag. Men også her mener vi det mest hensiktsmessige er å avvente innføring av nye bestemmelser til anskaffelsesutvalget har levert sin helhetlige rapport og til man har fått vurdert forslagene derfra.