Koronapandemien har akselerert utviklingen mot mer fjernarbeid, digitale møter og annen digital samhandling i arbeidslivet. Antallet forretningsreiser med fly er redusert, mens fritidsreisene har tatt seg raskere opp igjen etter pandemien. Det er samtidig noe færre lokale arbeidsreiser med kollektivtrafikk, mens veitrafikken omtrent er tilbake på førpandemi-nivå. I denne situasjonen er det viktig å gi aktørene i kollektivtrafikken frihet og nødvendige rammebetingelser til å utvikle fleksible løsninger og ta i bruk ny teknologi, som sikrer omstilling til et økonomisk og miljømessig bærekraftig tilbud. Godstransporten fortsetter å øke, samtidig som godstransportørenes kunder blir stadig mer bevisst på behovet for å redusere transportens miljøskader.

Mer effektiv bruk av eksisterende infrastruktur

Spekter mener det må stimuleres til mer effektiv bruk av eksisterende infrastruktur og tjenestetilbud ved hjelp av prisdifferensiering og stimuleringstiltak. Myndighetene må gi kollektivtrafikken fleksibilitet og rammer som gjør det mulig å utvikle nye konsepter og billettyper som treffer de reisendes behov bedre, stimulerer til bedre utnyttelse av transportkapasiteten og sikrer en bærekraftig økonomi i kollektivtrafikken. På jernbanen er det viktig at operatørene, som er nærmest kundene, gis mulighet til å utøve sitt kundeansvar på en effektiv måte og utvikle gode kundeløsninger.

Utvikle kollektivtrafikken basert på markedets behov

Spekter vil arbeide for at det nasjonale transportplanarbeidet styrkes med en overordnet, langsiktig og forpliktende plan for utvikling av kollektivtrafikken, som i større grad reflekterer markedets behov for knutepunkter og sømløse reiser. Ny teknologi vil endre forutsetningene for planen underveis, men mye av de grunnleggende samfunnsfaktorene vil bestå, og en god plan styrker evnen til å tilpasse seg endringene på en vellykket måte.

Spekter mener at det må utvikles en langsiktig strategisk ruteplan integrert med en arealplanlegging, som til sammen gjør at storbyområdene kan redusere folks behov for daglig bilbruk. Høykapasitets kollektivtrafikk er en nøkkel for utvikling av bærekraftige og høyproduktive byer. Slike investeringer må ha langsiktig finansiering og gjennomføres på en rasjonell måte. Det krever tverrpolitisk oppslutning, og en organisering som ikke gjør utbyggingen avhengig av årlige budsjettvedtak.