Vi har høy sysselsetting blant kvinner, og vi har etablert systemer som sikrer at familier kan kombinere arbeid og familieliv på en god måte. Likevel ser vi at nesten 35 prosent av kvinnene fortsatt jobber deltid, mot 15 prosent av mennene. Det er fortsatt kvinnene som tar mesteparten av ansvaret hjemme, og som dermed velger bort arbeid til fordel for omsorgsoppgaver.

Kontantstøtten bidrar til å øke forskjellene mellom kvinner og menn i arbeidsmarkedet. Flere kvinner enn menn velger å bli hjemme, særlig innvandrerkvinner, mens en tredelt foreldrepermisjon og god barnehagedekning bidrar til å øke kvinners yrkesdeltakelse, og dermed bedre likestillingen mellom kvinner og menn både på arbeidsplassen og i familielivet.  Dessuten må innvandreres yrkesdeltakelse styrkes.

Selv om det pågår mye godt og vellykket arbeid for inkludering og mangfold i norske virksomheter, finnes det også grupper som har omfattende behov for bistand for å komme inn på arbeidsmarkedet. Samtidig er det ikke ubegrenset kapasitet i arbeidslivet til å inkludere arbeidstakere som av ulike årsaker er mindre produktive og trenger særskilt tilrettelegging. Det er derfor viktig at inntektssikringsordningene knyttes sterkere opp mot kompetansetiltak, slik at vi kan opprettholde høy produktivitet i et raust og inkluderende arbeidsliv.