Det tverretatlige samarbeidet mellom Arbeidstilsynet, NAV, politiet og Skatteetaten er sentralt for å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet. Innsatsen mot sentrale trusselaktører og arbeidet med utenlandske arbeidstakeres rettigheter og plikter gir resultater.

A-krimsentrene gjennomførte 42 aksjoner og over 2550 virksomheter ble kontrollert i 2020 (se tabell under). Sentrale trusselaktører er den aktørgruppen innenfor a-krim som kan forårsake mest skade i samfunnet. Disse har stor evne til å organisere kriminalitet og maksimere sin profitt, som igjen kan brukes til å finansiere annen kriminalitet. Totalt har a-krimsentrene oversikt over 126 aktive sentrale trusselaktører.  Dette inkluderer også trusselaktører identifisert av sentrene tidligere år.

A-krimsamarbeidets innsats mot sentrale trusselaktører har i 2020 ført til at ca. 40 % av aktørene har fått sin kapasitet til å begå kriminelle handlinger redusert. Det anslås at i underkant av 10% har økt kapasiteten sin.

Innsatsen mot sentrale trusselaktører er som regel en kombinasjon av umiddelbare virkemidler, som stans av arbeid og tvangsmulkt, og mer tidkrevende virkemidler, som etterberegning og innfordring av skatter og straffeforfølgning mv. Det er den samlede innsatsen over tid som gir redusert kapasitet og intensjon.

 

2018

2019

2020

Aksjoner

71

76

42

Virksomheter kontrollert

Ca. 2000

Ca. 1550

Ca. 2550

Personer kontrollert

Ca. 5000

Ca. 2900

Ca. 2600

Endringer i stønadsforhold

56

44

88

Antall tilsyn med vedtak om stans ved
overhengende fare (AT)*

283

219 (149)

113 (54)

Antall tilsyn med vedtak om stans
som pressmiddel (AT)*

346

221 (143)

147 (69)

Antall tilsyn med vedtak om tvangsmulkt (AT)*

265

314 (187)

203 (104)

Antall tilsyn med overtredelsesgebyr (AT)*

166

185 (132)

96 (47)

Avdekkingskontroller (SKO og Skatt)**

86

576

459

Beløp sikret gjennom arrest og utlegg
 (SKO og Skatt)** (i mill.)

Ca. 38

Ca. 21

Ca. 9

Antall medieoppslag

Ca. 530

Ca. 555

Ca. 305

*Antall tilsyn med vedtak om stans, tvangsmulkt og overtredelsesgebyr fra Arbeidstilsynet (AT) omfatter for årene 2016-2018 hele etatens innsats mot a-krim, ikke bare a-krimsentrene. Fordi det er en viss saksbehandlingstid fra tilsynet til vedtak sendes slik at en del vedtak først ble gitt i 2020, er tallene fra årsrapporten 2019 oppdatert. Tallene for 2019 og 2020 viser også hele etatens innsats mot a-krim, mens tallene i parentes kun gjelder a-krimsentrene.

**Avdekkingskontroller skjer ikke i regi av akrimsentrene, men av linjen. Da den direkte tilknytningen til a-krimsentrene ofte er vanskelig å vurdere, har Skatteetaten for 2019 og 2020 valgt å benytte det totale antall avdekkingskonroller som i systemene er kodet a-krim for skatteoppkrever (SKO) og Skatteetaten. Dette er årsaken til at antall avdekkingskontroller er vesentlig høyere i 2019 og 2020 enn tidligere år. For å få sammenlignbare tall, er tallene for 2019 justert i forhold til fjorårets rapport.

Kilde: Skatteetaten.no (nyhetsartikkel 18. mars 2021): A-kriminnsatsen i annerledesåret