I Spekters medlemsvirksomheter jobber et flertall av de ansatte utenfor den såkalte normalarbeidsdagen. Våre virksomheter driver Norge, og aktiviteten skjer hele døgnet, hele uka og hele året. Felles for de fleste av Spekters medlemsvirksomheter, er at de utfører viktige samfunnsoppdrag, og 2/3 av arbeidstakerne arbeider i ulike turnusordninger. Det gir helt andre utfordringer enn for virksomheter hvor ordinært dagarbeid er hovedregelen. Derfor er reglene for regulering av arbeidstid viktig med tanke på hvordan virksomhetene kan løse sine oppgaver.

Det regjeringsoppnevnte Arbeidstidsutvalget (NOU 2016:1) dokumenterte at arbeidsmiljøloven bestemmelser om arbeidstid ikke er tilpasset ordinær drift i virksomheter som driver døgnkontinuerlig. Utvalget foreslo derfor nye regler for skift/turnusarbeid som vil kunne bidra til å kunne tilpasse driften i slike virksomheter bedre.

Spekter mener:

  • At arbeidsmiljøloven må videreutvikles som grunnmuren i det norske arbeidslivet. Hovedtanken bak loven er at den skal være en vernelov. Den skal sørge for forutsigbarhet i norsk arbeidsliv og sikre de ansatte et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.
  • At Arbeidstidsutvalgets forslag må gjennomføres slik at arbeidstiden bedre kan tilpasses virksomhetenes og den enkeltes behov.