1 av 4

Andelen som ikke jobber helg er omtrent den samme i 2022 for sykepleiere, hjelpepleiere og spesialsykepleiere sammenlignet med tidligere år. Størst endring ser vi blant jordmødrene – mens andelen som ikke jobbet helg var 18,3 prosent i 2015, er det i 2022 15,6 prosent som ikke jobber helg.

Beregningen er basert på personer med fast ansettelsesforhold og vikarer. Timelønnede er ikke inkludert.

cloud.highcharts.com

 

Flere yngre jobber helg enn eldre

Det er også en klar tendens for at jo eldre de ansatte er, jo færre er det som jobber helg.

Sykepleiere

Blant de yngste sykepleierne er det kun 3 prosent som ikke jobber helg. Deretter øker andelen sykepleiere som ikke jobber helg til rundt 21 prosent når de runder 40 år. Andelen som ikke jobber helg stiger deretter jevnt frem til sykepleierne rundt 50 år hvor andelen ligger på rundt 29 prosent.

Hjelpepleiere

Blant de yngste hjelpepleierne er det 8 prosent som ikke jobber helg. Deretter øker andelen noe frem til fylte 35 år hvor andelen som ikke jobber helg holder seg stabilt rundt 9 prosent. Etter fylte 35 stiger andelen som ikke jobber helg før den begynner å falle igjen når hjelpepleierne er 45 år. Når hjelpepleierne fyller 55 år, øker andelen noe, men holder seg betydelig lavere enn de øvrige faggruppene. Det er kun et fåtall av hjelpepleierne som fortsatt er i yrket etter fylte 65 år, men de som er i jobb velger ofte å jobbe i helgene.

Spesialsykepleiere

De yngste spesialsykepleierne er mellom 25 og 29 år og blant disse er det 9 prosent som ikke jobber helg. Deretter øker andelen mye frem til 40-årsalderen hvor andelen spesialsykepleiere som ikke jobber helg utgjør om lag 27 prosent. Deretter øker andelen øker jevnt til 31 prosent når spesialsykepleierne er rundt 64 år.

Jordmødre

De yngste jordmødrene er mellom 25 og 29 år og blant disse er det 11 prosent som ikke jobber helg. Deretter øker andelen som ikke jobber helg til 17 prosent for jordmødre i alderen 30 til 34 år. Etter fylte 35 er andelen jordmødre som ikke jobber helg i gjennomsnitt 16 prosent frem til 64-årsalderen. Mange jordmødre er ikke lenger ansatt ved sykehusene etter fylte 65 år, men de som fortsatt er i yrket velger ofte å jobbe helg.

Disse funnene indikerer at helsepersonell som er i den aldersgruppen som kan tenkes ha små barn er det flere som ikke jobber helg enn de som man må anta er utenfor småbarnsfasen.

cloud.highcharts.com