Om lag 90 prosent av de som jobber deltid gjør det frivillig. Kvinner uten barn, eller med voksne barn, jobber i større grad deltid enn kvinner med barn. (Kilde SSB 2020). 

En nasjonal kartlegging av ufrivillig deltid i helseforetakene, utført av Spekter og helseforetakene per 1. april 2012, viste at kun er 6,4 prosent av de deltidsansatte medarbeiderne ønsket hel stilling. 

I helseforetakene er det siden den gang etablert systemer der alle arbeidstakerne oppfordres til å registrere seg i de HR-systemene som helseforetakene benytter dersom de har uønsket deltid. Det er videre utarbeidet informasjon om hvordan de som har meldt fra om ufrivillig deltid skal følges opp videre fra arbeidsgiver, og at den enkelte sykepleier må selv oppdatere sin informasjon om ønsket er oppfylt.

Tilbakemeldinger fra syv store helseforetak (Akershus universitetssykehus HF, Oslo universitetssykehus HF, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Helse Stavanger HF, Helse Bergen HF, St. Olavs Hospital og Vestre Viken HF) viser at det i snitt er ca.  1-1,5 % av alle ansatte som har registrert seg som ufrivillig deltidsarbeidende i disse HR-systemene. Blant sykepleierne er andel med ufrivillig deltid rundt 2 %.

Ifølge SSB er tilsvarende andel på rundt 3 prosent blant alle sysselsatte (altså at 3 % av de sysselsatte er undersysselsatt).

Spekter mener at den største utfordringen knyttet til deltid er å få flere av de som jobber frivillig deltid til å jobbe mer.