Flere kvinner enn menn jobber deltid

Det er flere kvinner enn menn som arbeider deltid i Norge, men over tid har deltidsandelen til kvinner sunket og deltidsandelen til menn økt.  I 2021 arbeider 36,6 prosent av kvinner deltid mot 16,9 prosent av mennene.

cloud.highcharts.com

Kilde: Statistisk Sentralbyrå

Kvinner jobber mer deltid enn menn

SSB deler deltid inn i kort deltid (1-19 timer i uken) og lang deltid (20-36 timer i uken). Blant menn arbeider den største andelen kort deltid, mens blant kvinner arbeider den største andelen lang deltid. Dette kan skyldes at menn ofte arbeider deltid i yngre og eldre alder, for eksempel som student, og kvinner oftere arbeider deltid igjennom hele yrkeslivet, da i form av lang deltid (NOU 2021:2).

Deltidsandeler etter type deltid. Kvinner og menn.
MennKvinner
Kort deltid (1-19 timer)9,3 %17,7%
Lang deltid (20-36 timer7,0 %18,0 %
Deltid (varierende antall timer)0,6 %0,9 %

Kilde: Statistisk sentralbyrå, 2021De uten barn jobber mer deltid enn de med barn

En hypotese om deltid er at det er en tilpasning til familielivet, og at kvinner og menn i større grad vil arbeide deltid når de har barn i perioden for underholdningsplikt.

Statistikk fra SSB viser at dette ikke er tilfelle. Både sysselsatte kvinner og menn som har minst et barn i alderen 0-17 år har lavere deltidsandel enn sysselsatte kvinner og menn uten barn i denne aldersgruppen.

småbarnsmødre jobber minst deltid

Faktisk.no sjekket disse tallene etter at Spekter hadde et utspill om dem i 2018. SSB bekreftet validiteten til tallene, men påpekte at deltidsandelene generelt er høye hos yngre og eldre arbeidstakere, uavhengig av om de har barn eller ikke. Yngre sysselsatte arbeider ofte deltid ved siden av studier og eldre på grunn av helse eller lignende. Disse arbeidstakerne drar derfor tallene for sysselsatte uten barn noe opp.

Per 4. kvartal 2020 arbeidet kvinner med barn mellom 0-17 år mindre deltid enn kvinner uten barn eller med barn eldre enn 17 år. 

cloud.highcharts.com

*Notis til tabell: Tidsserien er avsluttet av SSB etter 4. kvartal 2020. SSB planlegger å legge ut tall på samme tematikk i løpet av 2024. Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Deltidsandel for arbeidstakere med og uten barn i alder 0-17 år. Etter avtalt arbeidstid. 4. kvartal 2020*.
Deltidsandel foreldre med og uten barn 0-17 årDeltidsandel
Alle sysselsatte kvinner35,0%
Sysselsatte kvinner med barn mellom 0-17 år29,4%
Sysselsatte kvinner uten/barn eldre enn 17 år38,7%
Alle sysselsatte menn15,3%
Sysselsatte menn med barn mellom 0-17 år6,1%
Sysselsatte menn uten/barn eldre enn 17 år20,3%

*Notis til tabell: Tidsserien er avsluttet av SSB etter 4. kvartal 2020. SSB planlegger å legge ut tall på samme tematikk i løpet av 2024. Kilde: Statistisk sentralbyrå.


Undersysselsatte

SSB lager statistikk på undersysselsatte, og dokumenterer at bare om lag 10 prosent av de deltidsarbeidende har gitt uttrykk overfor arbeidsgiver at de ønsker økt arbeidstid.
om lag 90 prosent deltid er frivillig

I 2020 var den totale andelen undersysselsatte 12,3 prosent i arbeidskraftundersøkelsen. Det betyr at 87,7 prosent av de deltidsansatte er definert som ikke undersysselansatte. Om vi ser på kjønnene er det en noe større andel ikke undersysselsatte blant kvinner enn menn. Av næringene som er oppgitt i statistikken ser vi at helse- og sosialtjenester ligger på gjennomsnittet.

Andel som ikke er undersysselsatt etter utvalgte næringer. Totalt, kvinner og menn.
Andel ikke undersysselsatteAndel ikke undersysselsatteAndel ikke undersysselsatte
NæringTotaltMennKvinner
Personlig tjenesteyting89,8%89,5%90,0%
Undervisning89,7%87,5%90,5%
Helse- og sosialtjenster87,7%84,4%88,2%
Alle næringer87,7%86,3%88,3%
Varehandel, reprasjon av motorvogner85,6%86,0%85,2%
Teknisk og forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift85,3%82,1%87,5%
Overnattings- og serveringsvirksomhet82,9%78,6%85,2%

*Notis til tabell: 2020 tall er vedlagt da SSB ikke har publisert 2021 tall grunnet omlegginger i Arbeidskraftundersøkelsen. Nye tall er forespeilet i løpet av første kvartal 2023. Nye tall inneholder muligens ny informasjon som gjør at ufrivillig deltid kan beregnes. Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020.

Kilder:
*SSB/AKU, 2020