Flere kvinner enn menn jobber deltid

Det er flere kvinner enn menn som arbeider deltid i Norge, men over tid har deltidsandelen til kvinner sunket og deltidsandelen til menn økt.  I 2022 arbeider 35,3 prosent av kvinner deltid mot 16,8 prosent av mennene.

cloud.highcharts.com

Kilde: Statistisk Sentralbyrå

Kvinner jobber mer deltid enn menn

SSB deler deltid inn i kort deltid (1-19 timer i uken) og lang deltid (20-36 timer i uken). Begge kjønn arbeider i større grad kort deltid, men kvinner arbeider i mye hyppigere grad lang deltid enn menn. Dette kan skyldes at menn ofte arbeider deltid i yngre og eldre alder, for eksempel som student, og kvinner oftere arbeider deltid igjennom hele yrkeslivet, da i form av lang deltid (NOU 2021:2).

Deltidsandeler etter type deltid. Kvinner og menn.
MennKvinner
Kort deltid (1-19 timer)9,7 %18,2 %
Lang deltid (20-36 timer6,9 %16,9 %
Deltid (varierende antall timer)0,2 %0,2 %

Kilde: Statistisk sentralbyrå, 2023De uten barn jobber mer deltid enn de med barn

En hypotese om deltid er at det er en tilpasning til familielivet, og at kvinner og menn i større grad vil arbeide deltid når de har barn i perioden for underholdningsplikt.

Statistikk fra SSB viser at dette ikke er tilfelle. Både sysselsatte kvinner og menn som har minst et barn i alderen 0-17 år har lavere deltidsandel enn sysselsatte kvinner og menn uten barn i denne aldersgruppen.

småbarnsmødre jobber minst deltid

Faktisk.no sjekket disse tallene etter at Spekter hadde et utspill om dem i 2018. SSB bekreftet validiteten til tallene, men påpekte at deltidsandelene generelt er høye hos yngre og eldre arbeidstakere, uavhengig av om de har barn eller ikke. Yngre sysselsatte arbeider ofte deltid ved siden av studier og eldre på grunn av helse eller lignende. Disse arbeidstakerne drar derfor tallene for sysselsatte uten barn noe opp.

Per 4. kvartal 2020 arbeidet kvinner med barn mellom 0-17 år mindre deltid enn kvinner uten barn eller med barn eldre enn 17 år. 

cloud.highcharts.com

*Notis til tabell: Tidsserien er avsluttet av SSB etter 4. kvartal 2020. SSB planlegger å legge ut tall på samme tematikk i løpet av 2024. Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Deltidsandel for arbeidstakere med og uten barn i alder 0-17 år. Etter avtalt arbeidstid. 4. kvartal 2020*.
Deltidsandel foreldre med og uten barn 0-17 årDeltidsandel
Alle sysselsatte kvinner35,0%
Sysselsatte kvinner med barn mellom 0-17 år29,4%
Sysselsatte kvinner uten/barn eldre enn 17 år38,7%
Alle sysselsatte menn15,3%
Sysselsatte menn med barn mellom 0-17 år6,1%
Sysselsatte menn uten/barn eldre enn 17 år20,3%

*Notis til tabell: Tidsserien er avsluttet av SSB etter 4. kvartal 2020. SSB planlegger å legge ut tall på samme tematikk i løpet av 2024. Kilde: Statistisk sentralbyrå.


Ufrivillig deltid

SSB lager statistikk på undersysselsatte, og dokumenterer at bare om lag 15 prosent av de deltidsarbeidende har gitt uttrykk overfor arbeidsgiver at de ønsker økt arbeidstid.
85 % av all deltid er frivillig

SSB publiserer statistikk på ufrivillig deltid og dokumenterer at bare 14,5 prosent av deltiden er ufrivillig. Det betyr at 85.5 prosent av deltiden er frivillig ifølge SSB sin definisjon. Den ufrivillige deltiden er noe høyere blant menn (15,3 prosent) enn kvinner (14,1 prosent).**


Undersysselsatte 

Undersysselsatte er deltidssysselsatte personer som ønsker å jobbe mer, og som har forsøkt å få lengre arbeidstid. Av alle deltidssysselsatte er kun 9,7 prosent definert som undersysselsatte i 2022. Det er ingen store forskjeller mellom kvinner og menn, men andelen kvinnelige undersysselsatte er noe lavere enn andelen for menn, hhv. 9,6 prosent og 9,9 prosent.

Om vi ser på undersysselsetting er det ingen forskjell totalt sett mellom grunnskolenivå og videregående skolenivå, men andelen er noe lavere for de som har utdanning på universitets- og høgskolenivå.  

Andel undersysselsatte etter utdanningsnivå. Totalt, kvinner og menn. 2022.
UtdanningTotaltKvinnerMenn
Utdanningsnivå i alr9,79,69,9
Grunnskolenivå9,78,511,6
Videregående skolenivå9,710,59,3
Universitets- og høgskolenivå9,08,89,9

Kilder:
*SSB/AKU, 2022
** SSB/AKU, 2022