Spekter mener at dagens utdanningstilbud i større grad må tilpasses arbeidslivets behov.

Ifølge OECD har Norge, sammen med flere andre land, relativt store produktivitetsgevinster å hente ved å utnytte kompetansen vår bedre. Ettersom den største mismatchen i Norge kommer av underkvalifisert arbeidskraft, kan dette være et tegn på at vi har et behov for å heve kompetansen i befolkningen. Viktige tiltak er å hindre frafall fra videregående opplæring, sikre mer effektiv gjennomføring av studiene og mindre omvalg. Det er avgjørende at rekrutteringsbehov, dimensjonering, innhold og utdanningsvalg samsvarer.

Spekter mener det er virksomhetenes behov som bør være førende for utdannings- og kompetansepolitikken i Norge. Mye av læringen skjer også på den enkelte arbeidsplass, så det er viktig at det er god sammenheng mellom kompetansepolitikk og utviklingen av skole, fag- og yrkesopplæring, fagskoler og universiteter og høyskoler.

Veiledere

Spekter har sammen med arbeidstakerorganisasjonene utarbeidet to veiledere på kompetanseområdet. Arbeidet er forankret i det partssammensatte utvalget for samarbeid, integrering og kompetanse som ble etablert i forbindelse med Etter- og videreutdanningsreformen i 1998 og som har arbeidet kontinuerlig siden det.