At virksomhetene tilbyr læreplasser kan også anses som et viktig samfunnsoppdrag, hvor lærebedriftene både bidrar til å utvikle arbeidskraft for sektoren, og til at flere unge får økt sannsynlighet for varig tilknytning til arbeidslivet gjennom oppnådd yrkeskompetanse og erfaring fra reelt arbeid hos en arbeidsgiver.

Partene i arbeidslivet og myndighetene har gått sammen om å signere "Samfunnskontrakt for flere læreplasser". Her forplikter avtalepartene seg til å bidra til felles innsats for å øke antallet læreplasser.

De to første samfunnskontraktene ble inngått for periodene 2011-2015 og 2016-2021. I 2022 ble Samfunnskontrakten igjen fornyet. Denne vil gjelde fram til 2026.

Målet i samfunnskontakten er at alle kvalifiserte søkere skal få tilbud om læreplass. Dette er et ambisiøst mål som bare kan nås gjennom en langsiktig felles innsats. Det er avgjørende at fagopplæringen er forankret i relevante bransjer og sektorer, at arbeidslivet ser lærlingordningen som en sentral rekrutteringskanal for fagarbeidere og at det å ta inn lærlinger forstås som et viktig samfunnsansvar. 

Spekter mener partene i arbeidslivet og myndighetene må fortsette samarbeidet om å etablere flere læreplasser, og har tatt initiativ til å arrangere møteplass for lærebedrifter jevnlig.

Spekter avholder også konferanser og faglige samlinger der dette temaet settes på agendaen, eksempelvis Møteplass Lærebedrift og Nettverkssamling for arbeid med lærlinger i sykehus (PDF, 195KB). I tillegg gjennomfører Spekter en egen lærlingeundersøkelse jevnlig, for å innhente kunnskap om erfaringer og behov knyttet til lærlinger hos medlemsvirksomhetene.

Ta kontakt med spesialrådgiver Ingrid Paaske Gulbrandsen  dersom din virksomhet har spørsmål om arbeid med lærlinger og det å være lærebedrift.