Nasjonalt fagskoleråd er et organ bestående av representanter for arbeidslivet og fagskolesektoren som skal gi Kunnskapsdepartementet råd i spørsmål om høyere yrkesfaglig utdanning. Ambisjonen er å være en pådriver for at fagskoleutdanningene skal kunne løse viktige samfunnsmessige kompetansebehov, blant annet gjennom strategiske perspektiv og et overordnet ansvar for å bidra til videreutvikling av høyere yrkesfaglig utdanning.

Det nasjonale fagskolerådet har flere viktige oppgaver, deriblant å bidra til utvikling av rammer og strategier for fagskoleutdanningen som ivaretar den enkeltes, virksomhetenes og samfunnets behov for yrkesrettet kompetanse og livslang læring. Rådet skal også sikre samarbeid mellom fagskolesektoren og arbeidslivet, fremme fagskolenes samlede interesser og arbeide for synliggjøring av fagskoleutdanningene som attraktive utdanningstilbud. 

Det er spesialrådgiver Trond Bergene som representerer Arbeidsgiverforeningen Spekter i nasjonalt fagskoleråd, med spesialrådgiver Ingrid Paaske Gulbrandsen og arbeidslivsdirektør Olav Kvam som henholdsvis første- og andre vara.