SSBs framskrivninger av kompetansebehovet de neste tiårene slår fast at mangelen på fagarbeidere vil øke innen flere fagområder, deriblant helsefag og industrifag. Å jobbe for å utvikle fag- og yrkesopplæringen, og å sikre god tilgang på nok kompetente fagarbeidere, vil derfor bli viktig fremover.

For å få til dette er det avgjørende at fag- og yrkesopplæringen får økt status, flere søkere og flere som fullfører og består utdanningsløpet. I dag er det for få som velger yrkesfaglige utdanningsprogram, og fag- og yrkesopplæringen fremstår i for liten grad som et attraktivt utdanningsvalg. Her mener Spekter at både myndighetene, partene i arbeidslivet og virksomhetene må være offensive i å synliggjøre yrker, karriereveier og behovet for dyktige fagarbeidere.

Spekter er opptatt av at fag- og yrkesopplæringen følger samfunnsutviklingen og markedets behov, både når det gjelder dimensjonering og innhold i opplæringen. På bakgrunn av dette mener Spekter at innholdet i de ulike utdanningsprogrammene må vurderes løpende og tilpasses slik at de svarer ut virksomhetenes behov for kompetanse.

I arbeidet med å bidra til at fag- og yrkesopplæringen utvikles i tråd med arbeidslivets behov, er dialogen med egne medlemsvirksomheter og deltakelse i faglige råd og utvalg viktig. Her får vi kunnskap om behovet for faglært arbeidskraft, samt arenaer for å løfte og drøfte aktuelle tema og synspunkter med myndighetene og partene i arbeidslivet.