Spekter er opptatt av at fag- og yrkesopplæringen følger samfunnsutviklingen og markedets behov, både når det gjelder dimensjonering og innhold i opplæringen. På bakgrunn av dette mener Spekter at innholdet i de ulike utdanningsprogrammene må vurderes løpende og tilpasses slik at de svarer ut virksomhetenes behov for kompetanse.

SSBs framskrivninger av kompetansebehovet de neste tiårene slår fast at mangelen på fagarbeidere vil øke innen flere fagområder, deriblant helsefag og industrifag. Å jobbe for å utvikle fag- og yrkesopplæringen, og å sikre god tilgang på nok kompetente fagarbeidere, vil derfor bli viktig fremover.

For å få til dette er det avgjørende at fag- og yrkesopplæringen får økt status, flere søkere og flere som fullfører og består utdanningsløpet. I dag er det for få som velger yrkesfaglige utdanningsprogram, og fag- og yrkesopplæringen fremstår i for liten grad som et attraktivt utdanningsvalg. Her mener Spekter at både myndighetene, partene i arbeidslivet og virksomhetene må være offensive i å synliggjøre yrker, karriereveier og behovet for dyktige fagarbeidere.

I arbeidet med å bidra til at fag- og yrkesopplæringen utvikles i tråd med arbeidslivets behov, er dialogen med egne medlemsvirksomheter og deltakelse i faglige råd og utvalg viktig. Her får vi kunnskap om behovet for faglært arbeidskraft, samt arenaer for å løfte og drøfte aktuelle tema og synspunkter med myndighetene og partene i arbeidslivet.