Arbeidslivskriminalitet, i form av unndragelse av skatter og avgifter, hvitvasking og utnyttelse av særlig utenlandske arbeidstakere, har alvorlige konsekvenser for arbeidstakere, virksomheter og samfunnet som helhet. De samfunnsmessige kostnadene er av Fafo i 2015 anslått til 28 milliarder kroner.

Skal vi ha et godt og seriøst arbeidsliv i Norge, må vi derfor tilstrebe at arbeidslivets spilleregler følges og arbeidslivskriminalitet forhindres og bekjempes. Aktører som bevisst bryter og misbruker norske forhold om lønns- og arbeidsvilkår, skatter og avgifter og utnytter arbeidstakere, undergraver samfunnsstrukturen og utgjør en alvorlig trussel mot seriøse virksomheter. Det bidrar til konkurransevridning og tap av konkurransekraft for virksomheter som følger myndighetenes lover og påbud og reglene i arbeidslivet.

Et trekk ved arbeidslivskriminalitetens utvikling er et økende innslag av multikriminalitet, der reglene brytes på en rekke områder. Metodene blir mer utspekulerte og kreative, samtidig som kriminaliteten retter seg mot flere bransjer. De kriminelle aktørene er blitt mer tilpasningsdyktige og kamuflerer ofte sin virksomhet bak en tilsynelatende lovlydig fasade. Det innebærer at det er blitt mer krevende å bekjempe kriminelle aktører enn tidligere, samtidig som den pågående koronaepidemien har gjort oss mer sårbare ovenfor de som vil misbruke og utnytte støtteordninger som er satt i verk av myndighetene. Innsatsen må derfor styrkes og den må favne vidt og involvere alle som er opptatt av at et trygt og godt arbeidsliv med gode og sunne konkurransevilkår.