Spekter vil fortsette arbeidet for et seriøst og anstendig arbeidsliv og bidra i arbeidet mot arbeidslivskriminalitet.

Etableringen av regionale A-krimenheter, der politi og andre kontrolletater samarbeider om å avdekke kriminalitet rettet mot næringsliv og arbeidstakere, har gitt positive resultater. I en situasjonsbeskrivelse fra 2020 utført av Nasjonalt tverrfaglig analyse- og etterretningssenter (NTAES) fremgår det samtidig at kriminelle aktører blir stadig mer tilpasningsdyktige og dynamiske i sine forsøk på å unngå lover og regler. Ofte kan disse kriminelle også fremstå som lovgyldige i offentlige registre.

Spekter mener at en sentral A-krimenhet som har kompetanse på feltet, og som kan rykke ut med myndighet til å ta beslag, vil kunne bidra til at færre saker blir henlagt.

Deling av informasjon med næringslivet om hvordan kriminelle og useriøse aktører bedriver sin illegale virksomhet er derfor helt sentralt om vi skal lykkes i å komme kriminaliteten til livs. Veiledning og rådgivning må derfor styrkes i arbeidet med å forebygge kriminalitet. Det gjelder også digital kriminalitet, som ofte er global i sitt vesen. 

Spekter mener at innsatsen mot arbeidslivskriminalitet må rettes mot useriøse arbeidsgivere, og virkemidlene må rettes mot de virksomheter hvor de gir best effekt. På samme måte må ressurser knyttet til tilsyn og kontroll rettes mot bransjer der utfordringene knyttet til arbeidslivskriminalitet og useriøsitet er størst.

Regjeringen og partene med felles innsats mot arbeidslivskriminalitet

Arbeidslivskriminalitet er en betydelig utfordring for arbeidstakere, virksomheter og samfunnet. Regjeringen har etter dialog med partene i arbeidslivet utarbeidet strategien mot arbeidslivskriminalitet. Som et særlig viktig tiltak er det etablert et omfattende samarbeid mellom en rekke offentlige myndigheter for å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminaliteten. Myndighetene og partene i arbeidslivet arbeider sammen på en rekke arenaer for å mobilisere til felles innsats i utsatte næringer. Organisasjonene i arbeidslivet har også en viktig rolle som pådriver i arbeidet mot arbeidslivskriminalitet både overfor egne medlemmer og myndighetene. I strategien beskrives utfordringene og en rekke tiltak for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Strategien er oppdatert 8. februar 2021.