Likevel arbeider fortsatt 38 prosent av kvinnene deltid, mot bare 13 prosent av mennene. Fortsatt tar kvinner mer ansvar i hjemmet enn menn, og mange velger dermed bort lønnet arbeid til fordel for omsorgsoppgaver. Å få økt kvinners sysselsettingsandel er en av de største likestillingsutfordringene fremover.  

Kvinners arbeidstilbud blir derfor viktig i årene som kommer når behovet for arbeidskraft øker, blant annet i helse- og omsorgssektoren. Spekter mener at det må utvikles tiltak som bidrar til at flere kvinner får mulighet til å øke sin yrkesdeltakelse, og slik også bli økonomisk selvstendige. Et slikt tiltak er å endre arbeidstidsbestemmelsene, slik at det blir lettere for den enkelte arbeidstaker å kombinere arbeid og familieliv.