I takt med økt utdanning har sysselsettingsandelen av kvinner økt de siste 30 årene. I mange aksjeselskaper finner man likevel få innslag av kvinner i toppledelsen av selskapene. Det er likevel slik at det ikke har vært en stillstand i kvinners representasjon i ledelsen av norske selskaper, det har tvert imot vært en positiv utvikling. Spekter mener derfor at det fortsatt er bevisstgjøring, aktivt holdningsarbeid, talentjakt, kvalifisering og konkrete målsettinger – i virksomhetene - som er veien å gå for å endre forholdene i retning bedre kjønnsbalanse i både mellom- og toppledergrupper og i styrer.

Spekter erfarer samtidig at mange av våre medlemsvirksomheter allerede kan vise til gode resultater gjennom konkret innsats. Spekter mener derfor at det er fullt mulig å ha mål om å rekruttere den best kvalifiserte samtidig som man øker kvinneandelen i toppledelsen. Spekter mener derfor ikke er behov for tiltak som kvotering til styrer.  

På oppdrag fra Spekter, har professor Tom Colbjørnsen ved Handelshøyskolen BI utarbeidet en rapport om kvinners karrieremuligheter i arbeidslivet (PDF, 697KB). Her kommer det fram at menn og kvinner har nøyaktig den samme sjansen for å nå toppsjefstillingen, dersom de er rett under den. Men de må ville og våge. Rapporten viser at en del kvinner hopper av lederkarrieren før de når toppen, eller de forblir på mellomledernivå. Dette begrunner de ikke med diskriminering eller forpliktelser, men de synes de får for lite igjen for anstrengelsene. 

Andel kvinnelige ledere varierer fra sektor til sektor. Over to tredjedeler av lederstillinger i privat sektor er besatt av menn, og blant topplederstillingene er under en fjerdedel besatt av kvinner. I offentlig forvaltning er det en større andel kvinnelige ledere enn menn, men det er færre lederstillinger i det offentlige enn i det private.

Fakta

  • Andelen kvinnelige ledere var ifølge SSB 36,8 prosent i 2019, denne andelen var på 32,1 prosent i 2008. (SSB likestillingsindikatorer)
  • Under en fjerdedel av topplederne i Norge er kvinner (SSB)
  • Norge ligger helt i verdenstoppen når det gjelder likestilling generelt, men havner på 68. plass når det gjelder likestilling i topp-posisjoner (Global Gender gap report 2021)
  • I Norges 200 største selskaper er 86 prosent av de administrerende direktørene menn og 14 prosent av de administrerende direktørene er kvinner. (Core topplederbarometer 2020)