Både tekniske fag, primærnæringsfag og helse- og oppvekstfag er viktige fagskoleutdanninger for mange av Spekters medlemsvirksomheter.

Høyere yrkesfaglig utdanning representerer en viktig videreutdannings- og spesialiseringsvei for de med fag- og yrkeskompetanse fra videregående opplæring. Dette er viktig for yrkesfagenes status og for at arbeidslivet skal få kandidater med oppdatert kompetanse og spesialisering.

På bakgrunn av dette jobber Spekter for at tilbudet av fagskoleutdanning er arbeidslivsrelevant og kan svare ut arbeidslivets og medlemmenes behov for faglært kompetanse.

Det langsiktige målet er å bygge opp en høyere yrkesfaglig utdanning med sterke fagmiljøer, som raskt kan imøtekomme nye kompetansebehov, og være en bidragsyter for å tette kompetansegap i arbeidslivet.

For å ivareta arbeidslivets behov er det viktig å holde fast ved at fagskoleutdanningene skal være korte og yrkesrettede, med en tett kobling til utviklingen og behovene i arbeidslivet. Fagskoleutdanningene skal ha en stor grad av nærhet til arbeidslivet, og arbeidslivet skal også være en viktig pådriver for å utvikle fagskoleutdanningene. For å utvikle studier med høy relevans for arbeidslivet, og som gir gode jobbmuligheter, kreves det et tett samspill på alle nivå. Videre må det bli økt fleksibilitet med tanke på å opprette og utvide tilbud, samt at finansieringen av utdanningene må styrkes.

I arbeidet med å bidra til utvikling av fagskolesektoren og tilhørende utdanningstilbud er Spekter i nær dialog med egne medlemsvirksomheter. Vi deltar også i Nasjonalt fagskoleråd og Nasjonalt fagutvalg for fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag (NFFHO). Her får vi kunnskap om behovet for fagarbeidere med spesialisering. Dette er også gode arenaer for å løfte og drøfte aktuelle tema og synspunkter med myndighetene og partene i arbeidslivet. Vi arrangerer også jevnlig konferanser hvor fagskoleutdanningene og faglært kompetanse er tema, sammen med relevante arbeidstakerorganisasjoner.