SSB bekrefter dette i en artikkel fra mars 2022: 
«I Norge er det i hovedsak slik at kvinner og menn som har samme jobb, og ellers like forutsetninger som lengde på utdanning og erfaring, også ligger på samme lønnsnivå.»

SSB skriver at hovedårsakene til at kvinner i snitt har lavere lønn enn menn er fordi kvinner og menn ofte har ulike jobber, kvinner er overrepresentert i offentlig sektor og flere kvinner jobber deltid.

Likelønnskommisjonen sier i NOU 2008:6 (Kjønn og lønn) følgende:
«Når man sammenligner kvinners og menns lønn innenfor samme virksomhet, samme stilling og like personlige ressurser, finner vi små eller ingen lønnsforskjeller.

Videre påpeker kommisjonen følgende:
«Analysene viser at den viktigste grunnen til lønnsgapet mellom kvinner og menn er at kvinner og menn arbeider innen hver sine sektorer, bedrifter, yrker og stillinger. Kvinner dominerer innenfor offentlig sektor og særlig innenfor undervisning og helse. Menn arbeider i større grad innenfor privat sektor og tekniske yrker. Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn er større i privat sektor enn i offentlig sektor. Samtidig ser vi at lønnsnivået, særlig for utdanningsgrupper, er høyere i privat sektor enn i offentlig sektor. De mange kvinnene med høy utdanning i staten, helseforetakene, skoleverket og kommunene, har derfor lavere lønnsnivå enn grupper med samme utdanningsnivå i privat sektor.

Spekter mener:

Det er i praksis lik lønn mellom kvinner og menn i Norge, når vi sammenligner lønna innenfor samme virksomhet, samme stilling og like personlige ressurser.