Kontantstøtten bidrar til å sementere tradisjonelle kjønnsrollemønstre, og holder mange kvinner borte fra arbeidslivet. Det gjelder særlig innvandrerkvinner som burde vært ute i arbeidslivet for å styrke sin økonomiske og sosiale selvstendighet. Det er større andel kontantstøttemottakere hos barnefamilier med innvandrerbakgrunn. I 2018 ble kontantstøtte utbetalt til 28 prosent av barnefamilier med innvandrerbakgrunn og 17 prosent av barnefamilier uten innvandrerbakgrunn. (Kilde: Nav)

NAV finner at økningen i kontantstøttesatsen for ettåringer i 2014 hadde en negativ effekt på sysselsettingen blant mødre når vi sammenligner med kvinner som ikke hadde barn i kontantstøttealder.

Fakta

  • Per mars 2020 var det 15.301 personer som mottok kontantstøtte. Det var en reduksjon på 948 mottakere sammenlignet med mars 2019. Dette er en reduksjon i antall mottakere på 5,8 prosent. 
  • Andel barn som mottok kontantstøtte i mars 2020 er 30,1 %, en nedgang på 1,5 prosentpoeng fra mars 2019. Dette er den laveste andelen observert i mars noensinne. Per mars 2020 mottar 95,1 prosent av barna som mottar kontantstøtte 100 prosent sats.
  • Nav skriver at antallet på kontantstøtte har gått ned med 25 prosent sammenlignet med antallet i mars 2013 da kontantstøtten ble endret til kun å gjelde for ettåringer. Dette tilsvarer 5084 personer. Denne nedgangen skyldes at det fødes færre barn, samt at flere barn går i barnehage nå sammenlignet med tidligere.
  • Det er store regionale forskjeller i andelen barn som mottar kontantstøtte. Høyest andel er i Agder der 39,6 prosent av barna mottar kontantstøtte, og lavest andel er i Troms og Finnmark der 21 prosent av barna mottar kontantstøtte.
  • Langt flere kvinner enn menn mottar kontantstøtte (12.279 kvinner og 3022 menn per mars 2020).

Kilde: NAV