I tillegg til de nevnte områdene ber vi videre departementet vurdere om «bruk av teknologi» bør inngå som et av hovedområdene. Som verktøy i samhandlingen mellom offentlig sektor og sivilt samfunn spiller bruk av digital teknologi som formidlingsbase en vesentlig rolle. Effektivitet, åpenhet, enkelhet i språk og formidling er områder som kan drøftes her, og som etter vår vurdering bør berøres i en slik handlingsplan.