Del I: Rapporter utarbeidet av professor Tom Colbjørsen, ved Institutt for ledelse og organisasjon, BI.

Tom Colbjornsen (2023) - En tredje styringskanal - forside 
(klikk bildet for full pdf)

Tom Colbjørnsen (2023): En tredje styringskanal? - Forventningsbasert eierstyring for bærekrafig måloppnåelse.

 I denne rapporten studerer Tom Colbjørnsen hva slags forventninger virksomhetene i undersøkelsen møter fra eiernes side, og hvordan disse påvirker bedriftenes handlingsrom. Han påpeker bl.a. at forventninger kan være i ferd med å bli en tredje styringskanal, i tillegg til de tradisjonelle: eierdialogen og generalforsamlingen.

Tom Colbjørnsen (2021) Forutsigbarhetens pris - forside (Klikk bildet for full pdf)

Tom Colbjørnsen (2021): Forutsigbarhetens pris - Virksomheters erfaringer med offentlige rammebetingelser.

I denne rapporten tar Tom Colbjørnsen for seg fem offentlige rammebetingelser og belyser hvordan disse påvirker ledelsens handlingsrom i styringen av virksomhetene - basert på en spørreundersøkelse blant ledere i Spekters medlemsbedrifter.

Og bakom synger Stortinget - forside rapport av Tom Colbjørnsen(Klikk bildet for full pdf)

Tom Colbjørnsen (2020): Og bakom synger Stortinget - Statens sektorpolitiske styring.

I forlengelsen av tidligere rapporter om leders handlingsrom og styrets rolle ønsket Spekter å få belyst hvilke virkemidler staten bruker i styringen av sektorpolitikken? Tom Colbjørnsen så da nærmere på statens sektorpolitiske styring, særlig innenfor helse, samferdsel og kultur, der mange av Spekters medlemmer opererer.

Forretning, politikk og det praktisk mulige - forside - rapport av Tom Colbjørnsen(Klikk bildet for full pdf)

Tom Colbjørnsen (2018): Forretning, politikk og det praktisk mulige - Statlig eierskap og styrets rolle.

Her har Tom Colbjørnsen utarbeidet en rapport som tar for seg styrets rolle og handlingsrom, og ansvarsdelingen mellom eier, styret og daglig leder i statlige eide selskaper. Rapporten er basert på personlige intervjuer med sju styreledere i statlige selskap.

Kunsten, kulturen og sjefen - forside - rapport av Tom Colbjørnsen(Klikk bildet for full pdf)

Tom Colbjørnsen (2017): Kunsten, kulturen og sjefen - Daglige lederes handlingsrom i kunst- og kulturinstitusjoner.

Denne rapporten er en oppfølging av rapporten "Daglige lederes handlingsrom i statlige selskaper og helseforetak" (se under). Her ser Colbjørnsen nærmere på daglige lederes handlingsrom i kunst- og kulturinstitusjoner.

Daglige lederes handlingsrom - forside - rapport av Tom Colbjørnsen.(Klikk bildet for full pdf)

Tom Colbjørnsen (2015): Daglige lederes handlingsrom i statlige selskaper og helseforetak.

Rapporten berører daglige lederes handlingsrom i statlige selskaper og helseforetak. Rapporten er resultatet av forsknings- og utredningsprosjektet "Topplederes handlingsrom og gjennomføringskraft i selskaper med statlige eierinteresser", initiert og finansiert av Spekter.

Del II: Rapporter utarbeidet av andre forfattere:

Mål og resultatstyring - forside - rapport fra Jan Grund(Klikk bildet for full pdf)

Jan Grund (2019): Mål og resultatstyring - balansens kunst.

Professor Jan Grund har på oppdrag for Spekter laget en rapport om bruken av mål- og resultatstyring, der formålet er å belyse forhold som er avgjørende for at dette skal være et hensiktsmessig verktøy for å få et godt samspill mellom politikk, styring, ledelse og fag. 

Kartlegging av potensiale for videre utskilling av tjenesteproduksjon - forside - rapport fra Econ Pöyry(Klikk bildet for full pdf)

Econ Pøyry (2011): Kartlegging av potensial for videre utskilling av tjenesteproduksjon fra offentlig forvaltning.

I 2011 engasjerte Spekter Econ Pöyry for å vurdere hvorvidt det fortsatt kunne være potensielle samfunnsgevinster knyttet til å fristille virksomheter innenfor den offentlige forvaltningen. Vurderingene er dokumentert i denne rapporten.

Fra vesen til virkelighet - forside - rapport av Arnesen & Hagen(Klikk bildet for å komme til rapporten på ekstern nettside)

Catherine B. Arnesen og Kåre Hagen, BI (2008): Fra vesen til virksomhet - Et tilbakeblikk på erfaringene med fristilte statlige virksomheter. 

På 1990-tallet ble mye av tjenesteproduksjonen i staten skilt ut i egne selskaper og foretak. På oppdrag fra Spekter utarbeidet Arnesen og Hagen denne rapporten som vurderer erfaringene med fristillingen og resultatene bl.a. rundt brukeropplevelsen og ressursbruken og den politiske måloppnåelsen, samt hvordan vi skal forstå dagens stillstand når det gjelder fristilling.