For en økonomi under økende press, er en slik prioritering effektiv i arbeidet med å opprettholde og styrke Norge som kulturnasjon. 

Institusjonene er også avhengige av oppmerksomhet fra myndighetenes side om drift og vedlikehold av kulturbyggene over tid. Oslo Economicshar på oppdrag fra Spekter undersøkt dette, og konstaterer at vedlikeholdsetterslepet på eldre kulturbygg er betydelig. Spekter mener det er et klart behov for å styrke forvaltningen av infrastrukturen, og sikre at ansvaret og kostnadene ikke rammer kunstinnholdet eller formidlingen. 

Legge til rette for privat tilleggsfinansiering

Spekter mener det er helt avgjørende at det offentlige har et hovedansvar for finansieringen av kulturlivet i Norge. Samtidig er det viktig at aktørene arbeider videre med å utnytte sitt potensial for egeninntekter. Spekter mener rammebetingelsene for økte private bidrag til kultursektoren bør styrkes.