Arbeidsgiverforeningen Spekter er enig med departementet i at en felles pensjonskonto for hybrid tjenestepensjon og innskuddspensjon er svært komplisert.

Dette er ordninger med svært ulike egenskaper som ikke uten videre kan forenes. Innen de ulike hybride ordningene vil det også kunne være svært ulike egenskaper som ytterligere kompliserer dette.

En praktikabel og god løsning slik vi ser det er en ordning der hybridkapitalen omdannes til innskuddskapital og der samlet kapital spares opp etter dagens regelverk for innskuddspensjonsordninger. Den enkelte kan da velge om denne innskuddskapitalen skal utbetales livsvarig eller tidsavgrenset. Dette innebærer imidlertid at viktige egenskaper ved hybridproduktet går tapt og bør derfor være begrenset til de tilfeller der arbeidstakeren selv ønsker det.

Andre løsninger kan vanskelig forene hensynet til oversiktlighet og god pensjonssparing for arbeidstakeren med behovet for en rettferdig utgiftsfordeling for de arbeidsgivere arbeidstakeren har hatt. En modell der f.eks. store utgifter pålegges siste arbeidsgiver vil være svært uheldig og svekke seniorarbeidstakeres attraktivitet i arbeidsmarkedet.

Spekter er positiv til at gjennomføringsgruppen fra arbeidet med egen pensjonskonto for innskuddspensjon involveres i det videre arbeidet.