Regjeringen ved Arbeids- og inkluderingsdepartement og Spekter, KS, LO, Unio, YS og Akademikerne har kommet til enighet om nye pensjonsregler for ansatte med særaldersgrense. Reglene gjelder ansatte født i 1963 eller senere med offentlig tjenestepensjon. Departementet vil fremme forslag overfor Stortinget om endret regelverk i tråd med den inngåtte avtalen.

I mars 2018 kom partene til enighet om ny offentlig tjenestepensjon og denne ble innført fra 1. januar 2020, men de nærmere regler for ansatte med særaldersgrense ble utsatt. Dette gjelder over 200.000 ansatte i offentlig sektor og ca 50 % av de ansatte i sykehusene. Bl.a. har sykepleiere en særaldersgrense på 65 år og ambulansepersonell en aldersgrense på 60 år. Ansatte med særaldersgrense plikter ikke lenger å fratre ved oppnådd aldersgrense (med unntak av ansatte i forsvaret), da denne plikten ble fjernet av Stortinget fra 1. juli 2021.

- For Spekter har det vært viktig å etablere nye regler som stimulerer til fortsatt arbeid, samtidig som reglene ikke blir urimelig gode sett i forhold til ansatte uten særaldersgrense, uttaler sjeføkonom Stein Gjerding i Spekter i en kommentar.

Det nye systemet innebærer bl.a. at alle aldersgrenser justeres opp i tråd med økende levealder og at muligheten for å kunne fratre tre år før særaldersgrensen blir opphevet.

Fortsatt gjenstår imidlertid en viktig prosess, der det skal fastsettes hvilke stillinger som i fremtiden skal ha særaldersgrense. I denne prosessen legger Spekter til grunn at alle særaldersgrenser som ikke har en god helsemessig eller sikkerhetsmessig begrunnelse blir opphevet.

Ansatte med særaldersgrense får rett til et livsvarig påslag til pensjonen dersom de må fratre tidlig. Regelverket er imidlertid innrettet slik at det vil lønne seg fortsatt å arbeide fremfor å ta ut pensjon.

For en nærmere beskrivelse av den avtalte ordningen vises til departementets omtale her. 

Fortsatt gjenstår imidlertid en viktig prosess, der det skal fastsettes hvilke stillinger som i fremtiden skal ha særaldersgrense. I denne prosessen legger Spekter til grunn at alle særaldersgrenser som ikke har en god helsemessig eller sikkerhetsmessig begrunnelse blir opphevet. Regjeringen har signalisert at de nå vil starte denne prosessen. Før sommeren ble det utarbeidet en rapport fra et ekspertutvalg nedsatt av departementet som var ledet av Pål Molander og som konkluderte med at «det er mange gode grunner til at yrker som i dag har særaldersgrenser bør kunne ha den ordinære aldersgrensen, med de ordninger for fleksibilitet i avgangsalder som gjelder i det ordinære alderspensjonssystemet».