Beregningsgrunnlaget er medlemmenes utbetalte arbeidslønn forut for avgiftsåret. Kontingenten skal i sin helhet forfalle til betaling 31. mars 2024, og beregningsgrunnlaget skal være Spekter i hende senest 1. mars 2024.  

Medlemmer som ikke innbetaler kontingenten ved forfall, blir belastet med renter tilsvarende gjeldende forsinkelsesrente på betalingstidspunktet fastsatt av Finansdepartementet.  

For virksomheter som melder seg inn i Spekter i løpet av et vårhalvår, det vil si i tidsrommet med virkning fra 1. januar til og med 30. juni, betales et halvt års medlemskontingent. 

For virksomheter som melder seg inn i Spekter i løpet av et høsthalvår, det vil si i tidsrommet med virkning fra 1. juli til og med 31. desember, betales det ikke medlemskontingent.

Satser for 2024:

Medlemskontingenten for 2024 er 1,6 ‰ av de første kr 546.000.000 i lønnskostnader og 0,9 ‰ av de overstigende, til dekning av Spekters drift. Minstekontingenten er kr 30.000.

Kontingenten til konfliktfondet er 0,2 ‰ av virksomhetens lønnskostnader.