ÅPENHETSLOVEN – REDEGJØRELSE

For Arbeidsgiverforeningen Spekter (Spekter) 30. juni 2024

1. INNLEDNING OG KONTAKTINFORMASJON

Denne redegjørelsen gjelder for Arbeidsgiverforeningen Spekter (Spekter).

Spekter har kontor i Fritjof Nansen vei 19, 0369 Oslo, og er hjemmehørende i Norge.

Spekter vil hvert år utføre aktsomhetsvurderinger i henhold til åpenhetsloven og offentliggjøre en redegjørelse for vurderingene. Spekter er seg sitt ansvar bevisst for å drive egen virksomhet i samsvar med gjeldende lover og regler, samt på en etisk og samfunnsansvarlig måte.

Denne redegjørelsen omfatter Spekters plikt til å redegjøre for aktsomhetsvurderingene som er gjennomført for regnskapsåret 2023. Det redegjøres også for de tiltakene som er iverksatt og planlagt iverksatt for å redusere risikoen for negative konsekvenser av Spekters virksomhet for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Henvendelser om denne redegjørelsen kan rettes til:

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Åsne Westerlie, Administrasjonssjef

Foreløpig: post@spekter.no

2. OM SPEKTER

2.1. Organisering og driftsområde

Spekter er en arbeidsgiverorganisasjon, og er organisert som en forening.

Spekter ble etablert i 1993, og er i dag en av Norges ledende arbeidsgiverorganisasjoner for private og offentlig eide virksomheter. Spekters medlemmer har til sammen i overkant av 250 000 arbeidstakere.

Spekters medlemmer er virksomheter som bærer et utpreget samfunnsoppdrag, eller som gjennom sin forretningsdrift og sine leveranser bidrar til at andre løser sitt samfunnsoppdrag. Spekter er dominerende innen sektorene helse, samferdsel og kultur.

Spekter skaper skreddersømløsninger. Spekters tariffavtaler, rådgivning, bistand og arbeidsgiverposisjoner bygges opp rundt den enkelte virksomhets utfordringer og mulighetsrom.

Spekter er en medlemsorganisasjon. Medlemmene styrer organisasjonen gjennom generalforsamlingen som avholdes årlig. Mellom generalforsamlingene, ledes Spekter av et styre, som velges av generalforsamlingen. Administrerende direktør står for den daglige drift.

Respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og åpenhet om vårt arbeid med dette til allmennheten, er viktig for Spekter. Styret og administrerende direktør slutter seg til åpenhetslovens formål og ønsker at grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold skal respekteres i egen virksomhet og hos våre forretningsforbindelser[1].

[1]  Begrepene «leverandør» og «forretningspartner» er definert i åpenhetsloven § 3, første ledd, bokstav d og e. Begrepet «forretningsforbindelser» er i denne redegjørelsen brukt som en felles betegnelse for disse to, samt Spekters medlemmer.

2.2. Interne retningslinjer

Spekter har egne retningslinjer for vår etterlevelse av åpenhetsloven, vedtatt av styret den 29. april 2024. Retningslinjene beskriver Spekters tilnærming til å oppfylle forpliktelsene vi har for å respektere og overholde gjeldende krav til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som en del av vårt samfunnsansvar.

Retningslinjene gjelder for Spekters forretningsdrift, våre styremedlemmer, ledere og arbeidstakere. For å sikre etterlevelse av åpenhetsloven, skal arbeidet med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold gjennomføres løpende. Alle våre arbeidstakere skal følge Spekters etiske veiviser, samt øvrige gjeldende retningslinjer og rutiner. Gjennom Spekters varslingsrutiner, oppfordres arbeidstakere til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

Spekters arbeid med etterlevelse av åpenhetsloven er igangsatt inneværende år, og vi vil arbeide kontinuerlig og systematisk med å i) foreta vurderinger av risiko knyttet til våre aktiviteter og forretningsforbindelser, og ii) gjennomføre og følge opp tiltak for å nå de målene vi har satt.

3. AKTSOMHETSVURDERINGER

3.1. Overordnet om metodikk

Spekters aktsomhetsvurderinger er basert på en risikobasert tilnærming i tråd med gjeldende lovgivning, og innebærer en vurdering av hva som anses mest kritisk å få håndtert først. Det er sjelden mulig å håndtere all potensiell og faktisk negativ påvirkning på én gang, og vi vil måtte gjøre prioriteringer. Prioritering av risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold gjøres på bakgrunn av alvorlighetsgrad, omfang, innflytelse, sannsynlighet for mulig negativ påvirkning eller skade, som en del av en løpende prosess.

Aktsomhetsvurderinger foretas konkret på bakgrunn av de faktiske omstendighetene. Vurderingene vil bl.a. være basert på kjente faktorer på bransje, produkter/tjenester, geografi eller om det foreligger andre særskilte risikomomenter som er kjent på annen måte.

Dersom vi gjennom våre undersøkelser avdekker at vi har forårsaket/forårsaker eller har bidratt/bidrar til å påvirke grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold negativt, skal vi evaluere årsak og vurdere om og hvilke tiltak som ev. skal iverksettes. Hvilke tiltak som kan være hensiktsmessig skal vurderes konkret i hvert tilfelle.

I tråd med åpenhetslovens intensjoner, prioriterer vi de største innkjøp/avtaler, kombinert med hvilken generell risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold disse kan utgjøre. Etter denne analysen mener vi å være i stand til å vurdere hvilke områder som byr på de mest alvorlige risikoene og hvor det er mest sannsynlig at det vil kunne forekomme negativ påvirkning.

Vurderinger av forretningsforbindelser, foretas på individuelt grunnlag, men Spekter vil som regel gå frem på følgende måte:

 1. Innledende vurdering/risikoanalyse: I første fase gjøres en innledende risikovurdering av hver enkelt forretningsforbindelse. I denne vurderingen settes en foreløpig risikostatus basert på en konkret vurdering av ulike risikofaktorer som bl.a. er knyttet til produktene og råvaresituasjon, produksjonssted, om arbeidet er av arbeidsintensiv art mv. Vurderingen baseres på troverdige tilgjengelige kilder som rapporter, anerkjent forskning, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) sin høyrisikoliste o.l., eventuelt om det foreligger andre særskilte risikomomenter på virksomhetsnivå som vi er blitt oppmerksomme på.

 

 1. Evaluering og videre undersøkelse av risikostatus: Med utgangspunkt i den innledende vurderingen og en utvelgelse av et visst antall forretningsforbindelser, evalueres utvalget nærmere. I denne vurderingen kan tilnærmingen variere fra å vurdere dokumentasjon som allerede foreligger, eller å etterspørre ytterligere informasjon eller redegjørelse. Utvelgelsen av hvilke leverandører og forretningspartnere som bli kontrollert, vil blant annet være basert på risikonivået fra den innledende risikoanalysen, herunder potensiell alvorlighetsgrad og kontraktsverdi/grad av innflytelse mv.

 

 1. Videre handlinger: Basert på evalueringen vil de ansvarlige for arbeidet med åpenhetsloven foreta en samlet vurdering og foreslå eventuelle tiltak. Dersom vurderingen er at forholdene er tilfredsstillende, vil det ikke være nødvendig med ytterligere tiltak. Dersom vurderingen er at det er risiko for brudd e.l., vil ytterligere undersøkelser kunne være nødvendig, eventuelt at ytterligere kvalitetssikring- eller andre tiltak må iverksettes. Hvilke tiltak som er aktuelle vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.

Se punkt 4 nedenfor mht. videreutvikling av våre interne rutiner og prosesser.

3.2. Spekters egen virksomhet

Spekter er opptatt av at alle våre arbeidstakere skal trives hos oss uavhengig av bakgrunn, religion, legning, livssituasjon mv., og arbeider kontinuerlig for å legge til rette for en god balanse mellom arbeidstid og fritid. Spekter gjennomfører jevnlig medarbeidersamtaler og medarbeiderundersøkelser, og er opptatt av å sikre et godt arbeidsmiljø. De siste resultatene fra medarbeiderundersøkelsen, gjennomført i 2024, viser at arbeidsmiljøet i Spekter anses for å være svært godt og inkluderende.

Vi leier kontorlokaler i Oslo, med en velregulert leiekontrakt.

Risikoen knyttet til anstendige arbeidsforhold og grunnleggende menneskerettigheter i egen virksomhet vurderes derfor som lav, og vi vil derfor først og fremst fokusere på våre forretningsforbindelser, og da særlig våre leverandører.  Vi opererer i en bransje der antatt størst risiko er knyttet til leverandører av varer eller tjenester som understøtter vår daglige kontordrift, som for eksempel innkjøp av elektroniske artikler mv.

3.3. Spekters forretningsforbindelser

Spekter har hatt kommersielle relasjoner med 343 førsteleddsleverandører og forretningspartnere i rapporteringsåret 2023. Vi har p.t. valgt å fokusere på førsteleddsleverandører og forretningspartnere med en kontraktsverdi som overstiger kr. 100 000. Dette utgjør 93 førsteleddsleverandører og forretningspartnere, som geografisk er lokalisert som følger:

 • Norge:

90

 • Sverige:

1

 • Storbritannina:

1

 • Belgia:

1

Spekter har videre omtrent 260 medlemmer, som samtlige er lokalisert i Norge.

Spekters forretningsforbindelser er følgelig i det alt vesentlige lokalisert i Norge, noe som innebærer at risikoen for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold generelt er lav. På samme tid, og basert på vårt innledende arbeid, fremstår det som at svært mange av våre forretningsforbindelser allerede har retningslinjer, rutiner, systemer mv. på plass for sitt arbeid med forpliktelsene etter åpenhetsloven og at det er høy grad av bevissthet på gjeldende krav til etterlevelse av åpenhetsloven. Vi anerkjenner derimot at vi har behov for ytterligere informasjon knyttet til enkelte av våre forretningsforbindelser, særlig leverandører av IKT-produkter, møbler og annet kontorinventar. I tillegg til dette og de tiltakene/målene som følger av punkt 5 nedenfor, vil vi i tiden fremover særlig fokusere det videre arbeidet på et utvalg av forretningsforbindelser innenfor følgende bransjer:

 • Bygging av jernbaner, undergrunnsbaner, veier og motorveier
 • Sykehus- og helsetjenester
 • Transport
 • Rengjøring, kantine/catering og restaurant
 • Hotellvirksomhet

Disse bransjene er valgt fordi våre aktsomhetsvurderinger tilsier at risikoen for faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser, er høyere enn lav.

3.4. Resultat av aktsomhetsvurderinger

Spekter har p.t. ikke avdekket faktiske negative konsekvenser, eller vesentlig risiko for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter, eller anstendige arbeidsforhold. Dette gjelder både med hensyn til egen virksomhet og våre forretningsforbindelser.

4. MÅL OG TILTAK

I tillegg til å fortsette det kontinuerlige arbeidet med åpenhetsloven og videre arbeid med et utvalg av forretningsforbindelser innenfor nærmere angitte bransjer, har Spekter identifisert at det foreligger et behov for å evaluere og styrke det interne arbeidet med aktsomhetsvurderinger av våre forretningsforbindelser. Som et startpunkt vil vi derfor iverksette følgende tiltak:

 1. Videreutvikle aktsomhetsvurderingene på bakgrunn av de erfaringene vi har gjort frem til i dag.

 

Under arbeid.

 1. Implementere Ignite Procurement AS’ plattform for etterlevelse av åpenhetsloven. Plattformen vil forenkle Spekters arbeid med gjennomføringen av aktsomhetsvurderinger i tråd med kravene i åpenhetsloven. Gjennom plattformen får vi en systematisert oversikt over våre forretningsforbindelser og andre kjente underleverandører. Basert på denne oversikten har plattformen foretatt innledende vurderinger av risikoen for negativ påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette vil hjelpe Spekter med å foreta en risikobasert og pragmatisk vurdering av hvilke forretningsforbindelser som ev. skal følges opp nærmere.

 

Under arbeid.

 1. Sørge for tilstrekkelig oppfølgning av egne ansatte, med særlig fokus på de som vil ha det overordnede og daglige ansvaret for arbeidet

 

Påbegynnes snarest mulig.

 1. Vi vil innhente informasjon for å i større grad kunne vurdere og prioritere egnede tiltak for oppfølging av forretningsforbindelser som er forbundet med høyere risiko for negativ innvirkning.

 

Påbegynnes snarest mulig.

 1. Evaluere eksisterende rutiner for vurdering av nye leverandører, herunder også sikre at åpenhetsloven ivaretas på en tilfredsstillende måte i de kontrakter Spekter inngår, og foreta e nødvendige tilpasninger.

 

Påbegynnes snarest mulig.

 1. Implementere tydeligere rutiner for oppfølgning av eksisterende forretningsforbindelser.

 

Påbegynnes snarest mulig.

 1. Vurdere ev. andre nødvendige tiltak, både i egen organisasjon og overfor våre forretningsforbindelser.

 

Påbegynnes snarest mulig.

5. OPPFØLGNING AV TILTAK

Vi skal arbeide kontinuerlig med oppfølgningen av tiltakene vi har, eller skal, iverksette, og resultatene disse medfører. Administrasjonen har det overordnede ansvaret for oppfølgningen. 

6. KOMMUNIKASJON

Spekter har ikke avdekket brudd på grunnleggende menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold i rapporteringsåret. Spekter har heller ikke avdekket vesentlig risiko for brudd som nevnt. Dersom slike brudd eller vesentlig risiko skulle bli avdekket i tiden fremover, vil dette følges opp i tråd med de interne retningslinjene.

7. GJENOPPRETTING OG ERSTATNING

Spekter har ikke avdekket tilfeller som krever gjenoppretting i rapporteringsåret. Dersom dette skulle bli avdekket i tiden fremover, vil dette følges opp i tråd med de interne retningslinjene.

***

Vedtatt av Spekters styre 27. juni 2024.