Vår historie
Siden 1990-tallet er mange statlige monopoler oppløst, og nye markeder og virksomheter skapt. Denne utviklingen var bakgrunnen for etableringen av Spekter som en ny arbeidsgiverforening i 1993. Våre løsninger er formet i et omstillingsrom, og gjør oss til en nytenkende arbeidsgiverforening som tilbyr alternative arbeidsgiverløsninger basert på det beste i tradisjonene fra så vel privat som offentlig sektor.

Våre medlemmer
Vi er arbeidsgiverforeningen for private og offentlige eide virksomheter. Våre medlemmer er virksomheter som bærer et utpreget samfunnsoppdrag, eller som gjennom sin forretningsdrift og sine leveranser bidrar til at andre løser sitt samfunnsoppdrag. Vi er dominerende innen sektorene helse, samferdsel og kultur.

Våre løsninger
Vi skaper skreddersømsløsninger. Våre tariffavtaler og arbeidsgiverposisjoner bygges opp rundt den enkelte virksomhets utfordringer og mulighetsrom. Vi er en ubyråkratisk og høyt kvalifisert organisasjon. Dette gjør oss kjappe på foten, slik at vi raskt kan agere og bistå våre medlemmer. Vi vet at høy grad av tilgjengelighet verdsettes og styrker medlemstilhørigheten.

Vårt engasjement
Vårt arbeidslivspolitiske engasjement tar utgangspunkt i en bærekraftig utvikling av velferdsstaten. Verdiskaping og konkurranseevne må sikres gjennom effektiv ressursbruk og kontinuerlig utvikling av arbeidslivets rammebetingelser. Vårt sektorpolitiske engasjement handler om å utvikle den enkelte sektors ytre rammebetingelser, og å sikre optimalt samspill mellom de ulike aktørene i sektoren. Det er først når en samlet sektor lykkes, at det enkelte medlem lykkes. 

Vårt politiske arbeid er innrettet så vel mot samfunnsmessig som forretningsmessig utvikling og våre løsninger skal bidra til suksess for våre medlemmer, og gi gevinster for det norske samfunnet. Vi er derfor en aktiv aktør i utvikling av en arbeidslivspolitikk tilpasset dagens og morgendagens utfordringer. En stor andel av Spekters medlemmer driver helkontinuerlig drift.  Arbeidet med utvikling av arbeidslivspolitikken vil derfor i en vesentlig grad dreie seg om arbeidstidsordninger som kan virke mobiliserende og verdiskapende.

Vår identitet
Spekters identitet skal bygges så vel internt som eksternt ved at vi er nysgjerrige, modige, utholdende og byggende. Vi føler et sterkt ansvar i forhold til vår rolle som forvalter av våre medlemmers interesser, og vi er stolte over vår rolle som offensiv bidragsyter i utformingen av det moderne velferdssamfunnet.

Spekter skiller seg fra andre arbeidsgiverforeninger ved at medlemmene er relativt få, men til gjengjeld store og mellomstore virksomheter. Til sammen er det over 238.000 ansatte i Spekters medlemsvirksomheter. Spekter skiller seg også fra andre arbeidsgiverforeninger ved at avtaleløsningene i størst mulig utstrekning bygger på skreddersømsløsninger tilpasset det enkelte medlem, og et næringsengasjement knyttet til alle virksomheter som opererer innenfor en sektor, uavhengig av eierskap eller bransje. De sektorene Spekter velger å satse i er av stor samfunnsmessig betydning og preges av stort offentlig engasjement, inklusive offentlige pengestrømmer.  Fellesinteressene Spekter skal fremme er å sikre at aktørene i disse sektorene skaper verdier for virksomhetene og verdier for velferdsstaten.