§ 8-1 (Vedtektsendringer) 

Beslutning om å endre vedtektene fattes av generalforsamlingen. Beslutningen krever tilslutning fra minst to tredeler av de avgitte stemmer. 

§ 8-2 (Oppløsning) 

Generalforsamlingen treffer vedtak om oppløsning av foreningen. Beslutningen krever tilslutning fra minst to tredeler av de avgitte stemmer. Forslag om oppløsning må være meldt skriftlig til medlemmene senest to måneder før generalforsamlingen.

Ved oppløsning skal foreningens midler etter nærmere vedtak av generalforsamlingen overføres til en annen organisasjon som viderefører foreningens formål. Hvis en slik organisasjon ikke finnes, disponeres midlene til annet formål etter generalforsamlingens nærmere bestemmelse.