§ 3-1 (Generalforsamlingens myndighet og sammensetning) 

Generalforsamlingen er foreningens høyeste organ.

Generalforsamlingen består av en representant fra hver virksomhet som er medlem av foreningen.

Et medlem i foreningen kan gi et annet medlem fullmakt til å møte og stemme på generalforsamlingen. Fullmakten skal gis skriftlig og være mottatt av administrasjonen i foreningen senest 14 dager før generalforsamlingen.

§ 3-2 (Ordinær generalforsamling) 

Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni måned. Styret skal varsle medlemmene om tidspunktet for ordinær generalforsamling senest tre måneder før generalforsamlingen.

Følgende saker behandles på ordinær generalforsamling:

  1. årsberetning
  2. foreningens årsregnskap og revisjonsberetning
  3. andre saker som etter vedtektene hører under generalforsamlingen eller som styret eller et medlem ønsker behandlet.

Saker som et medlem ønsker behandlet på den ordinære generalforsamlingen, må være meldt skriftlig til styret senest to måneder før generalforsamlingen.

Minst ett medlem av styret skal være ansatt i virksomhet som omfattes av myndighetsområdet til underutvalg under styret opprettet i medhold av § 6-1 tredje ledd.

§ 3-3 (Ekstraordinær generalforsamling) 

Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig. Ekstraordinær generalforsamling skal også innkalles innen to uker hvis det for behandlingen av en bestemt angitt sak kreves skriftlig av minst en tredjedel av medlemmene.

§ 3-4 (Innkalling til generalforsamling) 

Styret skal innkalle til ordinær generalforsamling senest to uker før generalforsamlingen.
Til ekstraordinær generalforsamling skal det innkalles senest en uke før generalforsamlingen med mindre generalforsamlingen innkalles til behandling av en sak som etter styrets skjønn krever umiddelbar behandling.

Generalforsamlingen innkalles ved skriftlig henvendelse til alle medlemmer. Innkallingen skal angi de saker som generalforsamlingen skal behandle. Generalforsamlingen kan ikke behandle andre saker enn de som er nevnt i innkallingen med mindre samtlige tilstedeværende representanter samtykker.

§ 3-5 (Saksbehandlings- og stemmeregler) 

Generalforsamlingen åpnes av styrets leder eller en annen person som styret utpeker. Den som åpner generalforsamlingen setter opp en fortegnelse over møtende representanter. Fortegnelsen skal angi (i) hvilke representanter som har fullmakt til å stemme for andre medlemmer, (ii) hvilke medlemmer som har avgitt fullmakt til de aktuelle representantene og (iii) hvor mange stemmer hver representant kan avgi, jfr. fjerde ledd.

Generalforsamlingen skal velge en møteleder. Møtelederen har ansvaret for at det føres protokoll for generalforsamlingen. Protokollen undertegnes av møtelederen sammen med to representanter som velges av generalforsamlingen.

Med mindre annet er fastsatt i vedtektene, gjelder som generalforsamlingens beslutning det som flertallet av stemmene er avgitt for. Står stemmetallet likt ved valg, avgjøres valget ved loddtrekning.

Ved avstemninger har hver representant en stemme, samt ytterligere en stemme for hver 100 arbeidstaker til og med 600 arbeidstakere i den virksomhet som han eller hun representerer. Representanter som representerer virksomhet med over 600 arbeidstakere får deretter ytterligere en stemme for hver 200 arbeidstaker til og med 1400 arbeidstakere. Representanter som representerer virksomhet med over 1400 arbeidstakere får deretter ytterligere en stemme for hver 500 arbeidstaker. Ingen representant kan stemme for mer enn 30 % av de stemmer som er representert på generalforsamlingen.

Beregningsgrunnlaget for det antall stemmer en representant kan avgi, jfr. forrige ledd, er det antall arbeidstakere som inngår i foregående års innrapportering til Arbeidsgiverforeningen Spekters lønnsstatistikk, omregnet til hele årsverk. 

Representanter som representerer virksomheter innen

  1. Samme konsern, eller
  2. samme gruppe av virksomheter som er knyttet sammen i et økonomisk og administrativt fellesskap av konsernlignende art, eller
  3. samme gruppe av virksomheter som etter lov skal fremme samme felles formål, herunder virksomheter som etter avtale med slik virksomhet yter tjenester innenfor det lovbestemte formålet, 

kan samlet ikke stemme for mer enn 30% av de stemmer som er representert på generalforsamlingen.

Ved anvendelsen av begrensningsregelen i sjette ledd gjelder følgende regel: Først reduseres stemmetallet for den eller de virksomheter innen konsernet eller gruppen som i henhold til fjerde ledd kan avgi flest stemmer, med en stemme hver.  Deretter reduseres stemmetallet for den eller de virksomheter som kan avgi nest flest stemmer, med en stemme hver. Deretter reduseres stemmetallet etter samme prinsipp for de øvrige virksomhetene innen konsernet eller gruppen inntil de stemmer konsernet eller gruppen samlet kan avgi utgjør 30% av de stemmer som er representert på generalforsamlingen. Om nødvendig foretas ytterligere reduksjon av stemmetallet for de enkelte virksomhetene innen konsernet eller gruppen etter samme prinsipp som beskrevet foran i dette ledd inntil stemmerettsbegrensningen på 30% for konsernet eller gruppen er nådd. Ved anvendelsen av reduksjonsregelen i dette ledd skal alle virksomheter innen konsernet eller gruppen ha i behold minst en stemme.

§ 3-6 (Om valgkomitéen)

Generalforsamlingen skal velge en valgkomité med fem medlemmer og fire varamedlemmer. Et av medlemmene skal være ansatt i virksomhet som nevnt i § 3-2 fjerde ledd. Generalforsamlingen skal også velge valgkomitéens leder og nestleder. Valgkomitéen skal sammensettes slik at foreningens og medlemmenes felles interesser blir ivaretatt.

Tjenestetiden for valgkomitéens medlemmer er to år. Et medlem av valgkomitéen kan ikke gjenvelges mer enn to ganger.

Valgkomitéen skal fremme forslag til generalforsamlingen om:

  1. Medlemmer og varamedlemmer til styret
  2. Styrets leder og nestleder
  3. Medlemmer og varamedlemmer til valgkomitéen
  4. Godtgjørelse til styrets medlemmer.

Valgkomiteens forslag etter tredje ledd begrenser ikke medlemmenes rett til å foreslå kandidater eller forslag til godtgjørelse.

Styret fremmer forslag om godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer.