Også når det gjelder arbeidet med å redusere virksomhetenes miljøavtrykk, vil en viktig arena være samarbeid mellom ledelse og tillitsvalgte.

Den norske samarbeidsmodellen

Den norske samarbeidsmodellen er organisert på to nivåer, på samfunnsnivå og på virksomhetsnivå. På samfunnsnivå samarbeider hovedpartene i arbeidslivet med myndighetene i et trepartssamarbeid. Temaet for denne veilederen er samarbeid på virksomhetsnivå mellom ledelse og lokale tillitsvalgte om tiltak for å fremme en bærekraftig utvikling.  

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte forside v2
Spekter har sammen med hovedorganisasjonene i Spekter-området laget et veiledningshefte (PDF, 684KB) som gir gode råd som kan bidra til å utvikle god kommunikasjon og et godt samarbeidsforhold mellom ledere og tillitsvalgte i virksomheten. 


Hovedavtalene som grunnlag for samarbeid

Spekter har hovedavtaler med fem hovedorganisasjoner på arbeidstakersiden: LO, YS, SAN, Unio og Akademikerne. Hovedavtalene bygger på den forutsetning at de ansatte gjennom sin erfaring og innsikt er viktige bidragsytere for utvikling av virksomhetene når det gjelder økonomi, trygge og gode arbeidsforhold, bærekraftig utvikling og resultatoppnåelse til beste for både virksomhet og ansatte.
Avtalene skal bidra til en bærekraftig utvikling ved at tiltak i virksomhetene med hensyn til klima, natur og miljø er en del av partsamarbeidet (HA I Innledning).

Både ledelsen, de ansatte og deres tillitsvalgte har plikt til å støtte opp under dette samarbeidet (HA §29). 

Hovedavtalen fremhever at selskapet skal drøfte med de tillitsvalgte tiltak i virksomheten knyttet til klima, natur og miljø for å fremme en bærekraftig utvikling, som en del av drøftelsene om virksomhetens ordinære drift. Videre skal virksomhetens miljøregnskap forelegges de tillitsvalgte straks det er fastsatt, der dette foreligger (HA § 30). 

Det er ledelsens ansvar å legge til rette for at de ansatte og deres tillitsvalgte får komme med innspill til de ulike temaene som tas opp. 


Samarbeid om et bærekraftig miljø 

Bekjempelse av klima- og naturendringene og god ivaretakelse av miljøet er en nøkkeloppgave for verdenssamfunnet. Norge har derfor forpliktet seg til å integrere FNs bærekraftmål i alle sektorer. Arbeidslivet er en viktig arena for gjennomføring av nødvendige bærekraftige løsninger.

Virksomhetene i Spekter har kompetente arbeidstakere, som er vant med omstillinger og som har tradisjon for å bidra til nytenkning og endring. Den norske ledelsesmodellener basert på tillit, delegering og autonomi, og egner seg derfor godt for at ledelsen, ansatte og de tillitsvalgte, sammen skal kunne bidra aktivt og konstruktivt til bærekraftige strategier og arbeidsformer i alle deler av virksomheten.

Det vil være viktig å benytte og utvikle denne kompetansen til god og effektiv kobling mellom klimatiltak, høy sysselsetting og økt verdiskapning. På lik linje med andre tema for partssamarbeid, bør bærekraftig utvikling og arbeid for å redusere miljøavtrykk inn som en naturlig del av samarbeidet mellom partene. Hovedavtalens bestemmelser om informasjon, samarbeid og medbestemmelse gir et godt rammeverk for hvordan partene lokalt i bedriftene kan samarbeide om å finne gode miljøløsninger som er tilpasset virksomhetens rammebetingelser og behov. Forutsetningene er ulike, og en god løsning for en virksomhet vil ikke nødvendigvis fungere like godt for en annen.

Den enkelte virksomhet bør vurdere om og hvordan virksomhetens eksisterende kunnskap og kompetanse innen miljøtiltak og bærekraftig utvikling bør økes. Det er mye hjelp å hente utenfra, alt fra enkle sertifiseringsordninger og e-læringsprogram, til mer omfattende prosjekt for deling eller innhenting av kunnskap og innhenting og bygging av kompetanse. Også dette må tilpasses den enkelte virksomhets forutsetninger og egenart.

Gjennomføringen av nødvendige miljøtiltak kan innebære behov for kompetanseutvikling hos de ansatte. Som Hovedavtalen påpeker, er det virksomhetens ansvar å kartlegge og analysere kompetansebehovet med bakgrunn i virksomhetens forretningside, mål og strategi. På bakgrunn av kartleggingen kan det planlegges og gjennomføres kompetansehevende tiltak. Virksomheten og den enkelte ansatte har hver for seg og i felleskap ansvar for å ivareta kompetanseutviklingen.  

Hovedavtalen og den norske modellen forsideFor å gi en praktisk oversikt over viktige sider ved hovedavtalen og den norske modellen, har Spekter og arbeidstakerorganisasjonene i Spekterområdet gått sammen om å utarbeide et hefte til bruk i opplæring (PDF, 2MB).