Stortinget har vedtatt lovreguleringer og ambisiøse mål for overgang til nullutslippsløsninger og fornybar energi. Flere av Spekters medlemmer har allerede redusert utslippene fra sin virksomhet betydelig. De har mål som fortsatt gjør dem til spydspisser i dette arbeidet, knyttet til Parisavtalen og de tilhørende utslippsmålene mot år 2030.

Generelt bør støtteordningene både til utvikling og implementering av nullutslippsløsninger, fornybar energi og infrastruktur for dette utvides, og finansieringen økes. Avgiftene må justeres opp på klimaskadelige utslipp og ned for klimavennlige løsninger, slik at den relative lønnsomheten for sistnevnte styrkes.

Der det settes mål i tildelings- og oppdragsbrev, må det følge med finansiering og fullmakter som gjør det mulig å nå klimamålene.