Gode forutsetninger for omstilling

Hovedbudskapet i Spekters høringsuttalelse til utredningen Klimakur 2030 er at behovet for nye arbeidsplasser, verdiskapning og klimagasskutt må forenes.

– Norge har lang tradisjon og gode mekanismer for vellykket og effektiv omstilling. Vi har arbeidstakere og bedrifter med høy kompetanse. De er vant med omstillinger og har tradisjon for å samarbeide om nytenkning og endring. Det er nedfelt i Spekters hovedavtaler at de ansatte skal bidra med sin erfaring og innsikt i en bærekraftig utvikling av virksomheten. Dette fortrinnet må nå utnyttes til å skape framtidens grønne, lønnsomme arbeidsplasser, sier Larsen.

Utredningen Klimakur 2030 viser hvordan Norge kan kutte klimagassutslippene i såkalt ikke-kvotepliktig sektor. Det vil si land- og sjøtransport, anleggsvirksomhet, oppvarming av bygg, samt enkelte industriutslipp. Utredningen er utført av Miljødirektoratet, med bistand fra blant andre Enova, på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet.

Bygg på den gode grunnmuren som allerede fins

I tillegg til høykompetente og omstillingsdyktige bedrifter og ansatte, har Norge også en solid og effektiv fysisk infrastruktur, og et virkemiddelapparat som kan samarbeide effektivt med næringslivet om forskning, utvikling og kommersialisering av levedyktige og lønnsomme klimaløsninger. 

– Vi må bli flinkere til å få mer effekt ut av det vi allerede har. I høringsuttalelsen peker Spekter blant annet på at vi kan få økt klimaeffekt ut av jernbanenettet vårt om vi skaffer selskapet Norske tog AS rammebetingelser for raskere og mer effektive anskaffelser av tilstrekkelig med nytt togmateriell til å kjøre oppå de nye skinnene som bygges, sier Larsen.

Spekters uttalelse peker også på at vi må bruke malen for effektive helhetlige løp for forskning, utvikling og bygging av kommersielle markeder for klimaløsninger som allerede er brukt og demonstrert som vellykket.

– Skal vi nå Norges klimamål og bygge et lønnsomt grønt næringsliv for framtiden, kan ikke staten bare bruke avgifter og reguleringer. Staten må bruke hele bredden av virkemidler for å få på plass nye lønnsomme klimaløsninger og få dem kommersialisert gjennom norske bedrifter, sier Larsen.

Spekters høringsuttalelse til Klimakur 2030 finner du her: