– Vi er bekymret for togtrafikkens evne til å opprettholde et godt tilbud. Togselskapene forteller at de høye prisene på særlig strøm, men også diesel, gjør at de taper penger. Dagens togkontrakter har ingen indeksering som justerer statens betaling ved høye energipriser, sier Gunnar Larsen, direktør for kommunikasjon og sektorpolitikk i Arbeidsgiverforeningen Spekter

Stortinget ba i januar regjeringen sette et mål om at andelen reisende med kollektiv og jernbane skal opp på samme nivå som før pandemien og deretter vokse videre, som et bidrag for å nå klimamålene. En hurtigarbeidende arbeidsgruppe bestående av Arbeidsgiverforeningen Spekter, Jernbanedirektoratet, Kollektivtrafikkforeningen, KS, NHO Transport og Statens vegvesen har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utarbeidet en rapport hvor det foreslås åtte kortsiktige og åtte langsiktige tiltak for å få flere kollektivreiser og færre biler.

Arbeidsgruppa trekker i rapporten fram de høye energiprisene som en utfordring for kollektivtransporten i en fra før vanskelig overgangsperiode.

Vi trenger nye og forsterkede tiltak for kollektivtrafikken

Mens biltrafikken tilnærmet er tilbake på nivået før pandemien, er antallet passasjerer med jernbane og annen kollektivtransport fortsatt betydelig redusert. Endringen i reisevaner truer målet om nullvekst for privatbiltransport i storbyene, og er derfor ikke i tråd med klima- og bærekraftsmålene. Det er heller ikke gunstig sett ut fra samfunnsøkonomisk nytte.. Arbeidsgruppa vurderer at det trengs nye og forsterkede virkemidler for å få kollektivandelene opp på samme nivå som før, og deretter øke dem ytterligere. Alternativet er det fare for å havne i en vond sirkel for kollektivtrafikken, hvor reduserte billettinntekter gjør at man ikke kan gi et like godt tilbud lenger, som igjen gjør at enda flere går over til å bruke bil.

Arbeidsgruppa anbefaler at kollektivtrafikken gis støtte til omstilling, slik at selskapene kan utvikle et tilbud som er mer attraktivt for kundene under en ny normal etter pandemien. Gruppa anbefaler blant annet at man aktivt tar i bruk nye billettsystemer, som bidrar til å lokke flere reisende tilbake til kollektivtrafikken, samtidig som de sikrer inntekter til et bærekraftig rutetilbud. I tillegg anbefaler gruppa restriktive tiltak mot biltrafikk i storbyområdene, inkludert reduserte fordeler for elbiler i bomringer, kollektivfelt og parkering, samt at staten begynner å håndheve skatteplikten på arbeidsgiverbetalt parkering.

– Endringene i reisevaner som pandemien har skapt gjør at kollektivtilbudet må omstilles og videreutvikles til noe mer attraktivt og kundetilpasset. Myndighetene må være med å finansiere den investeringen det vil være. Alternativet, en kraftig vekst i privatbiltrafikken i storbyområdene, vil være dyrere for samfunnet å betale for, sier Larsen.

Gruppa anbefaler åtte tiltak som kan iverksettes innen ett år:

1. Å videreføre et særskilt tilskudd til kollektivselskapene ut 2022, men endre det fra en kompensasjonsordning for tapte billettinntekter til et tilskudd for omstilling og utvikling, og samtidig legge til rette for en omstillingspakke i 2023.

2. At kollektivselskapene gjennomfører endringer i billettsystemene som øker fleksibiliteten for kundene og bidrar til å spre trafikken utover dagen.

3. Informasjon og holdningskampanjer fra myndighetene som kan bidra til å motivere flest mulig til å reise kollektivt, sykle eller gå.

4. Å redusere fordelene for bruk av elbil i og i nærheten av byområder, særlig i bomringer, i kollektivfelt og for parkering i byer. Slik får disse bilistene riktigere signaler om kostnadene ved bruk av veikapasitet

5. Å oppfordre arbeidsgivere til å gjennomføre insentiver som prioriterer arbeidsreiser med kollektivtransport fremfor bil.

6. Nullsats på merverdiavgift for kollektivbilletter og skattefrie arbeidsgiverfinansierte kollektivbilletter til arbeidstakere.

7. Å iverksette skattlegging av fordel ved arbeidsgiverbetalt parkering ved arbeidsplass.

8. Å fortsette samordning av virkemidler på tvers av forvaltningsnivåer gjennom byvekstavtaler og bypakker, i tillegg til å videreutvikle rute-, og billettsamarbeid mellom statlig og fylkeskommunalt drevet kollektivtrafikk

Arbeidsgruppa anbefaler i tillegg åtte tiltak for gjennomføring på lengre sikt. Disse finnes omtalt i rapporten. Arbeidsgruppas rapport kan lastes ned her: Ny normal for kollektivtransporten (PDF, 631KB)