Kompetansebehovsutvalget (KBU) leverte i juni sin temarapport om kompetansebehov og grønn omstilling til Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe. Spekter har vært representert i utvalget med fagsjef arbeidsliv, Trond Bergene.

Utvalget har sett på omstillingene som trengs for å gå i retning av et grønnere samfunn og sett dette i sammenheng med kompetansebehovene fremover. Et av dilemmaene utvalget beskriver er at den kompetansen som trengs for å få fart på det grønne skiftet er det allerede knapphet på fordi den også er etterspurt i andre deler av arbeidslivet.

– Det er ikke noe grunnleggende forskjellig mellom grønn omstilling og annen omstilling, men grønn omstilling kommer på toppen av annen omstilling og vil kreve at kompetansebehovene skjerpes ytterligere. For eksempel vil kompetanse som trengs for å utvikle ny industri i form av batterifabrikker og vindmøller komme i konkurranse med eksisterende industri. Det vil øke knappheten på ingeniører, ikt-spesialister og mange typer fagarbeidere, sier Anne-Kari Bratten.

Utvalget konkluderer også med at manglende grunnleggende ferdigheter blant mange i den voksne befolkningen også hemmer den grønne omstillingen. Dette gir utenforskap og gjør det krevende å mobilisere nødvendig arbeidskraft. I tillegg må det satses mye mer på etter- og videreutdanning, og omstillingen på den enkelte arbeidsplass må settes mer på dagsorden.

– Helsepersonellkommisjonen viste med all tydelighet at det også er knapphet på arbeidskraft innen helse, og det gjelder for flere andre sektorer også. Vi må mobilisere all den arbeidskraften vi kan få, og ikke bare for den grønne omstillingen. Det dreier seg om selve utdanningssystemet, hva det produserer og hvordan dette styres. Men like mye dreier det seg om å utvikle kompetansen på den enkelte arbeidsplass og utvikle kompetansen for de som allerede er i arbeidslivet. Denne mobiliseringen gjelder hele arbeidslivet, og vi må unngå en diskusjon om hvilke sektorer som er mest verdig arbeidskraften fremover, sier Anne-Kari Bratten.

Kompetansebehovsutvalgets rapport kan du lese her.