Tiltak for utslippskutt og klimatilpasning medfører omstilling til ny teknologi og driftsrutiner i mange virksomheter. Omstillingen innebærer også muligheter i form av blant annet reduserte driftskostnader og økt konkurransekraft i markedet, og i arbeidet med å tiltrekke seg kompetanse. Samtidig kan det bli krevende å sikre finansiering av nødvendige investeringer, og å integrere virksomhetenes egne klimatiltak med de øvrige omstillings- og utviklingsaktivitetene. 

Spekter mener at det er viktig at virkemiddelapparatet får rammebetingelser som underbygger den sentrale rollen de har i den grønne omstillingen. Virkemiddelapparatet bidrar til å møte de store behovene for omstilling vi står overfor i norsk økonomi og næringsstruktur, blant annet gjennom finansiering, infrastruktur og kompetanse. Spekter organiserer mange av disse virksomhetene.

Spekter mener også at bærekraftige løsninger må tilstrebes både i innkjøp av varer og tjenester, samt i tjenesteproduksjonen.