Utfordringen ligger i hvor kort man er kommet med nødvendige utslippskutt og hvor kort tid man derfor har igjen til å gjennomføre resten. Mye av omstillingen er nybrottsarbeid hvor læringen må skje underveis. Det er derfor ikke mulig å utrede ferdig hva som er de optimale løsningene før arbeidet starter. Utslippskutt, læring og evaluering må foregå parallelt og kontinuerlig.

Overgangen til en mer bærekraftig utvikling vil kunne medføre at myndighetene må gripe inn med tiltak som kan redusere ledernes og dermed virksomhetenes handlingsrom. Evnen til grønn omstilling utfordres dersom myndighetene vedtar virkemidler som er upresise, eller som bidrar til å redusere handlingsrommet som virksomhetene trenger for å møte klimautfordringene.

For å forebygge dette er det viktig at den grønne omstillingen videreføres og trappes opp. Spekter mener at allerede vedtatte virkemidler ikke må svekkes, men heller forsterkes for å sikre at virksomhetene har forutsigbare rammevilkår for omstillingsarbeidet. Skatte- og avgiftspolitikkens bidrag til grønn omstilling er ett sentralt område å følge opp.

Utover omstillinger som følge av at vi skal begrense utslipp, vil klimaendringene i seg selv utfordre samfunnet. Menneskeskapte klimaendringer og tiltak for utslippsreduksjon og klimatilpasning, vil påvirke vårt samfunn og arbeidsliv stadig mer.