Omstillingsbehovet påvirker alle samfunnssektorer i større eller mindre grad. Mulighetene for næringsliv, særlig innen fornybar energi og elektrifisering og innen ressurs- og energieffektivitet er sterkt økende, mens mulighetene innen fossil energi reduseres. For å tilpasse seg dette, er det behov for endrede prioriteringer innen utdanningssektoren, FoU, investeringer, samfunns- og arealplanlegging, skatte- og avgiftssystemet, offentlige reguleringer og virkemiddelordninger.

Omstillingen til et lavutslippssamfunn innebærer økt fornybar kraftproduksjon og økt strømforbruk. Samtidig vil den elektriske energien brukes på nye og smartere måter. Det er viktig å styrke saksbehandlingskapasitet og etablering av nødvendige juridiske rammeverk for en rask, effektiv og miljøtilpasset utbygging av kraftnett og kraftproduksjon. Det er også nødvendig med en styrking av arbeidet for energieffektivisering og smartere energibruk for å frigjøre elektrisk energi og effekt til ny verdiskapning og utslippskutt.

På andre områder finnes allerede klimavennlig teknologi, og utslippskutt er allerede gjennomført. Disse må forsvares og videreutvikles. For eksempel holder godstrafikk på bane om lag 900 vogntog om dagen borte fra veiene. I tillegg til økt trafikksikkerhet og redusert lokal luftforurensing, gir dette en klimaeffekt på omtrent 160.000 tonn CO2-ekvivalenter i året i unngåtte utslipp.